MNS ISO 758 : 2007

Үйлдвэрлэлд ашиглах химийн шингэн бүтээгдэхүүн. Цельсийн 200с температурт нягт тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь үйлдвэрлэлд ашиглах химийн шингэн бүтээгдэхүүний нягтыг цельсийн 20оС температурт тодорхойлоход хамаарна.

Баталсан огноо: 2007-07-06 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2007-08-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ | 71.100 Химийн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт