MNS ISO 750 : 2000

Жимс ба ногооны бүтээгдэхүүн – Титрлэгдэх хүчиллэгийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь жимс, ногооны бүтээгдэхүүний титрлэгдэх хүчиллэгийг тодорхойлох дараах хоѐр аргыг тогтооно. Үүнд:  Потенциометрийн харьцуулах арга  Өнгө өгөгч илрүүлэгч (индикатор) ашигласан хэвшмэл арга Сүүлчийн аргыг дарсанд титрлэгдэх хүчиллэг тодорхойлоход хэрэглэхгүй.зарим өнгөтэй бүтээгдэхүүний хувьд сүүлчийн аргад титрлэлтийн төгсгөлийг тодорхойлоход хүндрэлтэй байдаг тул тэдгээрт тохирох аргыг ашиглах шаардалагтай. Тайлбар – Хүхрийн хоѐрч исэл нэмсэн бүтээгэдхүүнд титрлэгдэх хүчлийг тодорхойлох нь ач холбогдол өгөхгүй.

Баталсан огноо: 2000-08-31 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-01
Ангилал: | 67.080.01 Жимс, ногоо тэдгээрээр хийсэн бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт