MNS 5861 : 2011

Хөхний өмөнгийн эрт илрүүлэлт, оношлогоо, эмчилгээ, хяналт

Хамрах хүрээ

Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд мэс заслын болон бусад тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн мэргэжилтэн үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөнө.

Баталсан огноо: 2011-06-23 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2011-06-25
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт