MNS ISO 685 : 1999

Савангийн шинжилгээ. Нийт шүлт ба тосны агуулгыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь савангийн нийт тосон бодисын агуулга ба нийт шүлтийн агуулгыг (нийлмэл бүтээгдэхүүн гэж тооцолгүй) нэгэн зэрэг тодорхойлох аргачлалд хамаарна. Энэхүү аргаар өнгөтэй савангийн шүлтийн нийт агуулгыг тодорхойлох боломжгүй. Учир нь өнгөтэй савангийн өнгө нь метилоранжийн титрлэлтийн төгсгөлийн цэгийн өнгөний өөрчлөлтийг ажиглахад саад болно.

Баталсан огноо: 1999-11-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1999-12-01
Ангилал: | 71.100.40 Гадаргуугийн идэвхт бодис |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт