MNS 5852 : 2017

Хүүхэд асрах хувилбарт үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага

Хамрах хүрээ

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр бүтэн өнчин, эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг асрах хувилбарт үйлчилгээ үзүүлж буй хувь хүн, гэр бүл, байгууллагуудын үйлчилгээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, хяналт тавих, үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох болон цуцлахад ашиглана.

Баталсан огноо: 2017-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2018-01-30
Ангилал: | 03.080.99 Бусад үйлчилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт