MNS ISO 650 : 2005

Ерөнхий зориулалтын 60/60 0F дахь харьцангуй нягтын денсиметр

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь 60/60 0F дахь жишиг устай харьцуулсан харьцангуй нягт буюу ISO 387–ийн техникийн шаардлагыг хангах тогтмол масс бүхий үндсэн таван ангиллын шилэн денсиметрийн шаардлагыг тодорхойлно. Тайлбар: Нягтын нэгж дээр суурилснаас өөр хувиарийн нэгжийн талаар (нэгж эзлэхүүн дэх масс) энэхүү зөвлөмжид дурдаагүй боловч, улс хоорондын худалдаанд түүний үзүүлэх ач холбогдлын үүднээс жишиг устай харьцуулсан харьцангуй нягт дээр суурилсан харьцангуй нягтын хуваарийг хүлээн зөвшөөрсөн болно. Денсиметрийн хэмжээг үйлдвэрлэлд болон эдийн засагт ашигтай хэлбэрээр сонгоно.

Баталсан огноо: 2005-12-22 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-01-01
Ангилал: | 17.060 Эзэлхүүн, масс, нягт, зууралтын хэмжилт |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт