MNS ISO 5790 : 1997

Үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг органик биш химийн бүтээгдэхүүнүүд. Хлоридын агуулгыг тодорхойлох ерөнхий арга. Меркуриметрийн арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь хлоридын агуулгыг тодорхойлох меркуриметрийн аргад хамаарна. Энэ арга нь үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг органик биш химийн бүтээгдэхүүнүүдэд зориулагдана. Энэ аргаар шинжилгээний дээжин дэхь 1 мгаас ихгүй хлоридын (Cl) агуулгыг стандарт уусмалтай харьцуулан 0,20,5 мгийн үнэмлэхүй алдаатай тодорхойлох боломжтой. А хавсралтанд дурьдсан элемент эсвэл бодисууд заагдсан хэмжээнээс их байвал энэ аргыг хэрэглэж болохгүй. Зарим тохиолдолд, эдгээр хольцыг цэвэрлэх, хэмжээг нь бууруулах боловсруулалтын заавар хавсрагдсан.

Баталсан огноо: 1997-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 1998-01-01
Ангилал: | 71.040.40 Химийн шинжилгээ |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт