MNS ISO 625 : 2003

Хатуу эрдэс түлш. Нүүрстөрөгч ба устөрөгч тодорхойлох. Либихийн арга

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс, лигнит ба коксон дахь нийт нүүрстөрөгч ба нийт устөрөгчийг Либихийн аргаар тодорхойлох аргыг тогтооно. Үр дүнд силикатын бүрэлдэхүүн дэх ус ба чийгэн дэх холбогдсон устөрөгч, карбонат дахь нүүрстөрөгчийг багтаана. Чийгийн тодорхойлолтыг нэг ижил цагт явуулах ба тохирох залруулгыг шатаалтаар тодорхойлсон устөрөгчийн утгад хэрэглэнэ. Нүүрстөрөгчийн хоёрч оксидын тодорхойлолтыг бас явуулж болох ба нийт нүүрстөрөгчийн утгыг эрдсийн карбонатад зориулж засварлана

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт