MNS ISO 611 : 2005

Зам, тээврийн хэрэгсэл. Автомашин ба чиргүүлийн тоормос-Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь тоормос, болон тоормосны тоноглолтой холбогдолтой үндсэн нэр томьѐог тодорхойлно. Эдгээр нэр томьѐо нь тоормослох үйл ажиллагаанд оролцох систем ба элементүүдийг тодорхойлохоос гадна тоормослох үйл ажиллагааг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчилэн тодорхойлох параметрүүдийн утгыг заана.

Баталсан огноо: 2005-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-15
Ангилал: | 01.040.43 Авто тээврийн хэрэгслийн техник (Тайлбар толь) | 43.040.30 Заах ба хянах хэрэгсэл | 43.040.40 Тоормослох тогтолцоо |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт