MNS ISO 5667-13 : 2000

Усны чанар - Дээж авах 13-р бүлэг : Бохир ус болон цэвэрлэх байгууламжийн лагаас дээж авах заавар

Хамрах хүрээ

Олон улсын ISO 5667 стандартын энэ хэсэгт бохир ус цэвэрлэх, ус боловсруулах байгууламж, үйлдвэрийн усны лагаас дээж авах зааврыг оруулсан болно. Эл заавар нь дээр дурьдсан байгууламжууд дахь бүх төрлийн лаг, түүнчлэн түүнтэй төсөөтэй шинж чанар бүхий лагаас дээж авахад зориулагдсан бөгөөд хувийн орон сууцны бохир ус хуримтлуулж, зайлуулах сангаас лагийн дээж авахад уг зааврыг мөн хэрэглэж болно. Энд дээж авах арга, техникийг зааварчлан оруулав.

Баталсан огноо: 2000-12-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-01-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт