MNS ISO 5667-11 : 2000

Усны чанар-Дээж авах: 11-р бүлэг. Гүний уснаас дээж авах зөвлөмж

Хамрах хүрээ

ISO 5667 тоот олон улсын стандартын энэ хэсэг нь физик, хими, микробиологийн үнэлгээ өгөх зорилгоор гүүний уснаас авсан дээжинд боловсруулалт, техникийн шаардлага хангасан дээж авах хөтөлбөрийн загвар зөвлөмжийг хангахад оршино. Ундны болон бусад зориулалтаар хэрэглэгддэг гүний усны өдөр тутмын үйл ажиллагааны хяналт нь дээж авалттай холбоогүй харин усны чанар, гүний усны ерөнхий тандалтаас хамаарч өөрчлөгдөж байж болно. Учир нь ус бол цогц систем учраас өвөрмөц олон тооны сорьц авах талаар ISO 5667 тоот олон улсын стандартын энэ хэсэгт нарийвчлан тусгагдаж чадаагүй. Энэхүү хэсэгт гидрогеологийн өвөрмөц заавар шаардлагатай.

Баталсан огноо: 2000-03-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-04-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт