MNS ISO 5667-10 : 2001

Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 10-р хэсэг: Хаягдал уснаас дээжлэлт хийх удирдамж

Хамрах хүрээ

ISO 5667 стандартын энэ хэсэг нь ахуйн болон үйлдвэрийн хаягдал уснаас дээж авах төлөвлөгөөний бүтэц, дээж авах арга техникийн талаар нарийвчилан авч үзнэ. Энэхүү стандартад үйлдвэрийн хаягдал ус, цэвэршүүлээгүй болон цэвэршүүлсэн ахуйн бохир ус зэрэг хаягдал усны бүх төрөл, хэлбэр хамрагдана. Бохирдуулагч бодис тохиолдлоор буюу ослын улмаас хальж асгарсан уснаас дээж авах асуудлыг энэ стандартад тусгайлан оруулаагүй боловч тодорхой тохиолдолд энд хэрэглэсэн аргуудыг ч мөн хэрэглэх боломжтой юм.

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт