MNS ISO 5667-7 : 2001

Усны чанар. Дээж авах. 7 дугаар хэсэг: Уурын зуухны ус болон уураас дээж авах заавар

Хамрах хүрээ

ISO 5667 стандартын энэ хэсэг нь уурын зуухны ус болон уурыг бүрэн төлөөлж чадах ус, уураас физик, химийн шинжилгээ хийх зорилгоор дээж авахад дагаж мөрдөх журам, ашиглах тоног төхөөрөмжүүдэд (түүний дотор дээж авах багаж хэрэгслүүд ч орно) хамаарна. Уснаас дээж авах энэ журмыг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ: - боловсруулалт хийгдээгүй буюу түүхий ус - нүх сүвийг бөглөх ус - уурын зуухны тэжээлийн ус - конденсат - уурын зуухны ус - хөргөлтийн ус

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт