MNS ISO 5667-4 : 2001

Байгаль орчин. Усны чанар. Дээжлэлт. 4-р хэсэг: Байгалийн болон хиймэл нуураас дээж авах заавар

Хамрах хүрээ

ISO 5667 стандартын энэ хэсэгт байгалийн болон хиймэл нуурын уснаас дээж авах, түүний арга техник, дээжтэй харьцах, авсан дээжийг хадгалах ажлын төлөвлөгөө зохиох зэрэгт хэрэглэх нарийвчилсан зарчмуудын тухай авч үзнэ. Энэ стандартад микробиологийн судалгаа шинжилгээнд зориулан дээж авах тухай тусгагдаагүй болно. Гол зорилгуудыг 1.1-ээс 1.3 дугаар зүйлүүдэд онцлон заасан.

Баталсан огноо: 2001-04-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2001-05-01
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт