MNS ISO 5667-3 : 2019

Усны чанар. Дээж авах. 3-р хэсэг: Усны сорьцтой харьцах ба сорьцыг тогтворжуулах

Хамрах хүрээ

Энэхүү баримт бичиг нь биологийн шинжилгээг оролцуулаад бүх төрлийн усны сорьцыг авах, тогтворжуулах, сорьцтой харьцах, тээвэрлэх болон хадгалах ерөнхий шаардлагыг тодорхойлно. Энэхүү баримт бичиг нь ISO 19458 стандартад тодорхойлсон микробиологийн шинжилгээ, ISO 5667-23 стандартын хамрах хүрээнд тодорхойлсон эко-хор судлалын шинжилгээ, биологийн шинжилгээнд зориулсан усны сорьц болон идэвхгүй сорьц зэрэгт хамаарахгүй. Энэхүү баримт бичиг нь сорьц авсан газарт шинжилгээ хийх боломжгүйн улмаас лабораторид зөөвөрлөн авчирч шинжилгээ хийх цэгэн аль эсхүл холимог сорьцыг шинжлэхэд илүү тохиромжтой.

Баталсан огноо: 2019-12-13 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2020-04-06
Ангилал: | 13.060.45 Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт