MNS 5835 : 2008

Эрүүл мэндийн технологи. Хараазүйн үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага

Хамрах хүрээ

Энэ стандартыг хараазүйн үйлчилгээ үзүүлэх өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаандаа мөрдөнө. Эдгээр байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавихад хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2008-02-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2008-04-15
Ангилал: | 11.020 Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт