MNS ISO 501 : 2003

Нүүрс. Тигелийн аргаар хөөлтийн зэргийг тодорхойлох

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандартаар нүүрсний хөөх чанарыг таглаатай тигельд халааж тодорхойлох аргыг тогтооно.

Баталсан огноо: 2003-04-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2003-05-01
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт