MNS 5126 : 2002

Малын тэжээл. Лигниний агууламж тодорхойлох арга

Хамрах хүрээ

Энэ стандарт нь малын тэжээлд лигниний агууламж тодорхойлох аргыг тогтооход хамаарна. Малын тэжээл үнэлгээний лабораториудад тэжээлийн шингэц, шимт чанарыг тодорхойлох, үнэлгээ тогтооход хэрэглэнэ.

Баталсан огноо: 2002-04-25 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2002-06-01
Ангилал: | 65.120 Амьтны тэжээл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт