MNS ISO 386 : 2000

Лабораторийн шингэнт - шилэн термомөтр, түүний дизайн, хийц болон ашиглалтын зарчим

Хамрах хүрээ

Олон улсын энэ стандарт нь лабораторийн шингэнт-шилэн термометрийн дизайн, хийц болон ашиглалтын зарчимыг тодорхойлон заана. Бүх термометрийн нөөцлүүрийг шингэнээр дүүргэж, шилэн капилляр хоолойтой холбосон байдаг. Хуваарь нь хоолойтой салшгүй холбоотой бөгөөд температурыг хэмжихдээ хоолой дахь шингэний түвшинг хуваарьтай харьцуулж хэмжинэ.

Баталсан огноо: 2000-09-28 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2000-09-28
Ангилал: | 17.200.20 Температур хэмжих багаж хэрэгсэл |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт