MNS ISO/TR 4885 : 2005

Болд бүтээгдэхүүн –Илчийн боловсруулалт –Тайлбар толь

Хамрах хүрээ

Энэхүү олон улсын стандарт нь болд бүтээгдэхүүнийг илчээр боловсруулахад хэрэглэх нэр томъёог тодорхойлно. Тайлбар толь нь үндсэн хэсэг (3 дугаар бүлэг), нэмэлт хэсэг (4 дүгээр бүлэг)-ээс бүрдэнэ. Үндсэн хэсэгт нэр томъёог тодорхойлолтын хамт англи цагаан толгойн үсгийн дарааллийн дагуу өгсөн ба шаардлагатай газарт нь тодруулга хийсэн. Нэмэлт хэсэг нь үндсэн хэсэг дэх нэр томъёоны тодорхойлолтыг ойлгоход зориулсан .

Баталсан огноо: 2005-09-30 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2005-10-15
Ангилал: | 01.040.25 Үйлдвэрлэлийн техник (Тайлбар толь) | 01.040.77 Металлурги (Тайлбар толь) | 25.200 Дулааны боловсруулалт | 77.140.01 Ширэм ба ган бүтээгдэхүүний нийтлэг асуудал |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт