MNS ISO 349 : 2006

Чулуун нүүрс–Одибер-Арну Дилатометрийн шинжилгээний арга

Хамрах хүрээ

Энэхүү Олон улсын стандартад чулуун нүүрсийг дилатометрийн стандарт нөхцөлд халааж хөөх шинж чанарыг нь тодорхойлох тусгай арга юм.

Баталсан огноо: 2006-05-26 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-06-13
Ангилал: | 73.040 Нүүрс |
Төлөв: Шинээр батлагдсан стандарт