MNS 3951 : 2021

Геодези, зураг зүй. Нэр томьёо, тодорхойлолт

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь Монгол улсын хэмжээнд иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагууд өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр геодези, зураг зүй, фотограмметрийн баримт бичгийн системд хамаарах бөгөөд геодезийн салбарын нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооно. Стандартаар тогтоогдсон нэр томьёо нь сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, лавлах болон техникийн бүх төрлийн баримт бичигт мөрдөгдөнө.

Баталсан огноо: 2021-07-05 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2022-04-21
Ангилал: | 01.040.73 Уул уурхай, ашигт малтмал (Тайлбар толь) | 01.040.91 Барилгын материал, барилга, (Тайлбар толь) |
Төлөв: Шинэчлэгдсэн стандарт