MNS ISO 34-1 : 2021 Резин болон термо-хуванцар резин. Урагдалтын бат бэхийг тодорхойлох арга. 1-р хэсэг: Өмдөн, өнцөгт болон хавирган сар хэлбэртэй сорьцууд-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS GB/T 9867 : 2021 Резин болон термопластик резин Цилиндр дамартай эргэдэг төхөөрөмжөөр элэгдлийн эсэргүүцлийг тодорхойлох арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS GB/T 531-1 : 2021 Резин болон термо-хуванцар резин Цөмрөлтийн хатуулагийг тодорхойлох арга. 1-р хэсэг: Дурометрийн арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS ISO 2230 : 2021 Резин бүтээгдэхүүн-Хадгалах заавар-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS ISO 18513:2022, Аялал жуулчлалын үйлчилгээ – Зочид буудал болон аялал жуулчлалын байр, сууцны бусад төрөл – Нэр томьѐо стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос дахин санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Төсөлд өмнө ирүүлсэн саналыг танилцуулгын хамт нэгтгэн хавсаргасан. Санал хүлээн ав…