MNS ISO 10333-1:202х, Уналтаас хамгаалах хэрэгсэл - Бүлэг 1: Бүтэн биеийн бүс. стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул  Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-08/-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 02 ;дугаар сарын 28-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих утас…

Утаж боловсруулсан өндөг. Техникийн шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Мах, шувуу, загас, өндөг, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18/ДХ02-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 02 дугаар с…

Хөрс, хурдас, биологийн дээжинд полихлорт бифенил/органик хлорт пестицид (ПХБ/ОХП) тодорхойлох шинжилгээний арга. Дээж бэлтгэх стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Байгал орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос дахин санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.  Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.&nb…

MNS 5084:2001 Шингэрүүлсэн нүүрс устөрөгчийн хий-Автотээврийн түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага -Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугаца…

MNS ASTM D 2196 : 2020 Ньютоны бус материалын реологийн шинж чанарыг эргэлтэд вискозиметрээр тодорхойлох шинжилгээний аргын стандарт-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS 5677:2020 Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш ТС-1 Техникийн шаардлага-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS ASTM D 5185 : 2020 Ашигласан, шинэ тосолгооны тос болон суурь тосон дахь микроэлементийг Индукцийн холбоот плазмтай атом эмиссийн спектрометрээр тодорхойлох шинжилгээний арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS ASTM D 1177 : 2020 Усан суурьтай хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэний талсжих хэм тодорхойлох арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

AS 4133.2.1.2-2005_R2016 Инженерчлэлийн шаардлагаар чулуунд туршилт гүйцэтгэх аргачлал Аргачлал 2.1.2: Чулуун дээжийн сүвэрхэг чанар болон нягтын туршилт – Чулуун дээжийн сүвэрхэг чанар болон хуурай нягтыг тодорхойлох – Хөвөх болон нэвтрүүлэх техник

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…

AS 4133.3.4-2005_R2016 Инженерчлэлийн зоригоор чулуун туршилт шинжилгээ хийх аргачлал Аргачлал 3.4: Чулууны хөөлгөх болон норгох бат бэхийн туршилт - Чулуун дээжийн норсон үеийн бат бэхийн индексийг тодорхойлох -Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…