MNS 5207:2023, "Шилэн кабелийн суурилуулалт. Техникийн шаардлага"-ын стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул  Харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-52 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 02 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт фай…

MNS 5017:2023, "Харилцаа холбооны сүлжээний сувагчлалд зориулсан хуванцар яндан. Техникийн шаардлага" -ын стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул  Харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-52 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 02 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт фай…

MNS ISO/TR 25108:2023, "Үл эвдэх сорил. Үл эвдэх сорилын ажилтны сургалтын байгууллага"- стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул  Үл эвдэх сорил стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-45 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2023 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзн…

MNS 5918:2022, Байгаль орчин. Эдвэрсэн газрыг ургамалжулах, Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-40:2019, Дотор орчны агаар. 40-р хэсэг. Дотор орчны агаарын чанарын менежментийн тогтолцоо стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-37:2019, Дотор орчны агаар. 37-р хэсэг. PM2,5 тоосонцрын масс агууламжийг хэмжих стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-26:2012, Дотор орчны агаар. 26-р хэсэг. Нүүрстөрөгчийн давхар исэл (CO2)-н сорьц авах стратеги стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-6:2021, Дотор орчны агаар. 6-р хэсэг. Дотор орчны болон туршилтын бүхээгийн агаарын дэгдэмхий органик нэгдэл (НДОН, ДОН, ХДОН)-ийн сорьцыг шингээгч гуурсаар буюу идэвхтэй сорьц авагчаар авч, МСМ эсхүл МСМ-ДИД-г ашиглан дулааны десорбц ба х

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-5:2007, Дотор орчны агаар. 5-р хэсэг. Дэгдэмхий органик нэгдэл (ДОН)-ийн сорьц авах стратеги стандартын төөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…

ISO 16000-2:2004, Дотор орчны агаар. 2-р хэсэг. Формальдегидийн сорьц авах стратеги стандартын төсөлд санал авч байна

Энэ стандартыг орчуулж үндэсний болгон батлах тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-07/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2023 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо…