MNS ISO 6732:2022, Сүү, сүүн бүтээгдхүүн. Төмрийн агууламжийг тодорхойлох. Спектрометрийн арга (Хяналтын арга) стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянаж шинэчилж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас…

MNS ISO 13366-1:2022, Сүү. Соматик эсийн тоо тодорхойлох. 1-р хэсэг: Микроскопоор тоолох арга (Хяналтын арга) стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж батлахаар Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо…

MNS .....:2022, Малын гаралтай түүхий эдийн агуулахын үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын хороо (ТХ - 17)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо бари…

MNS .....:2022, Үслэг арьс боловсруулах бага оврын тоног төхөөрөмж. Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Арьс ширний стандартчиллын хороо (ТХ 37)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих ута…

MNS OIML R 148-2:2022, Цусны даралтын аппарат (автомат бус сфигмоманометр). 2-р хэсэг: Турших аргачлал

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-09 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү.…

MNS OIML R 148-1:2022, Цусны даралтын аппарат (автомат бус сфигмоманометр). 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн болон техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-09 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү.…

MNS ISO 7932:2022, Хүнсний бүтээгдэхүүн болон малын тэжээлийн микробиологи. Таамаглаж буй Bacillus cereus-ийг тоолох ерөнхий арга. 30 °С-т колони тоолох арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянаж шинэчилж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS ISO 10272- 1:2022, Хүнсний микробиологи- Camylobacter spp. илрүүлэх, тоолох ерөнхий арга. 1-р хэсэг: Илрүүлэх арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянаж шинэчилж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS ISO 7251:2022, Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи- Escherichia coli илрүүлэх, тоо тоолох ерөнхий арга. Хамгийн үнэн зөв тооны арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг дахин хянаж шинэчилж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ…

MNS ISO 4832:2022, Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи. Колиформын, тоо тоолох ерөнхий арга. Колони тоолох аргачлал стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг орчуулж батлах тул Хүнсний шинжилгээний  стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 18 ДХ-04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 09 дүгээр сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Х…