MNS GB 5009-14:2021, Хүнсний бүтээгдэхүүнд цайрын агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон батлах тул Хүнсний стандартчиллын хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих …

MNS GB 5009-90:2021, Хүнсний бүтээгдэхүүнд төмрийн агуулгыг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон батлах тул Хүнсний стандартчиллын хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих …

MNS 4578:2021, Чанамал гурилан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /1…

MNS 0439:2021, Үрлэн чихэр. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /1…

MNS 2488:2021, Жигнэмэл гурилан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авна.

Энэхүү стандартыг дахин хянаж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /1…

Жуулчны мэдээллийн төвийг олон улсын түвшинд хүргэх боломж бүрдлээ.

Монгол Улсын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, гадаад, дотоодын аялагчдыг шаардлагатай аяллын мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх зорилго бүхий “Жуулчны мэдээллийн төв”-үүдийг бий болгох, ялангуяа олон улсын түвшинд хүрэхүйц үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх ү…

MNS OIML R 46-1/-2:2021, "Идэвхтэй цахилгаан эрчим хүчний тоолуур. 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага 2-р хэсэг: Хэмжил зүйн хяналт ба ажиллагааны туршилт" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ц…

MNS ISO/IEC 27003:2021, "Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Удирдамж" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …

MNS ISO/IEC 27001:2021, "Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …

MNS 5640:2021, “Сүлжээний дугаарлалтын формат, бүртгэл” стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …