Хүнсний нэмэлт. Баяжуулагч бэлдмэл болон баяжуулсан гурил дах усанд уусдаг B1, B2, В3, В9 аминдэмийг тодорхойлох өндөр идэвхт шингэний хроматорафийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18/ДХ04-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ …

Хүнсний нэмэлт. Баяжуулагч бэлдмэл болон баяжуулсан гурилд тосонд уусдаг Д3 аминдэмийг тодорхойлох өндөр идэвхт шингэний хроматорафийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18/ДХ04-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ …

MNS ISO 37301:2022, Нийцлийн менежментийн тогтолцоо — Шаардлага ба хэрэгжүүлэх арга зүйн заавар

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо(ТХ-02)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 202…

MNS IEC 31010:2022, Эрсдэлийн менежмент – Эрсдэлийн үнэлгээний аргууд

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо(ТХ-02)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2…

MNS 6861, Дизелийн түлш. Техникийн шаардлага

Энэхүү стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 20…

MNS 5677, Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш ТС-1 Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 20…

MNS 5084:2001, Автотээврийн шингэрүүлсэн нүүрс устөрөгчийн хий. Техникийн шаардлага

Энэхүү стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 20…

MNS ASTM D 1177, Усан суурьтай хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэний талсжих хэм тодорхойлох арга

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 о…

ASTM D 2196, Ньютоны бус материалын реологийн шинж чанарыг эргэлтэд вискозиметрээр тодорхойлох шинжилгээний аргын стандарт

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 о…