Соёлын төв, ордон. Орчин ба үйлчилгээ. Тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловруулж байгаа тул Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын хороо /ТХ-24/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. …

MNS ISO 12482:2021, Кран. Краны ашиглалтын хугацаанд тавих хяналт стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр /17.30 ц…

MNS ISO 12480-4:2021, Кран. Аюулгүй ашиглалт - 4-р хэсэг: Сумт кран стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр /17.30 ц…

MNS ISO 8686-3:2021, Кран. Ачаалал ба ачааллын зохицлыг төслөх үндэс 3-р хэсэг 3: Цамхагт кран стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдөр /17.30 ц…

MNS EN 806-5:2021, Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 5-р хэсэг: Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ стандартын төсөлд санл авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 ц…

MNS EN 806-4:2021, Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 4-р хэсэг: Угсралт стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 ц…

MNS EN 806-3:2021, Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 3-р хэсэг: Шугам хоолойн хэмжээ-Хялбаршуулсан арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 ц…

MNS EN 806-2:2021, Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 2-р хэсэг: Зураг төсөл стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 ц…

MNS EN 806-1:2021, Барилга доторх унд-ахуйн ус хангамжийн системд тавих техникийн шаардлага. 1-р хэсэг: Ерөнхий зүйл стандартын төсөлд санаал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандартаар батлах тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр /17.30 ц…

MNS ... :2021, Баяжуулагч бэлдмэлд усанд уусдаг B1, B2, В3, В9 аминдэмийг тодорхойлох өндөр идэвхит шингэний хроматорафийн арга стандартын төсалд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбо…