MNS .... :2022, Хүнстэй хүрэлцэх хуванцар гадаргууг үйлдвэрлэхэд ашиглахыг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалт болон шилжилтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Х…

Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээллийн системд тавих техникийн ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-08/-оос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 он…

Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх үйл ажиллагаа стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг боловсруулж байгаа тул Хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй ажиллагааны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-08/-оос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 он…

MNS IEC 80601-2-49:2022, Эмнэлгийн цахилгаан төхөөрөмж. Олон үйлдэлт өвчтөний мониторын ерөнхий шаардлага ба аюулгүй ажиллагаанд тавих шаардлага

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо/ ТХ-09 /-оос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү.…

MNS …:2022, Ногоон оффис хөтөлбөрийн зохистой дадал – Хэрэгжүүлэх удирдамж

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хорооны (ТХ-03)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү.  Санал хүлээн авах хугацаа: 2…

MNS GOST R 58144:2022, Нэрмэл ус. Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг орчуулж, үндэсний стандартаар батлах тул Химийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 19/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өд…

MNS ISO 19131:2022, Газар зүйн мэдээлэл – Өгөгдөл техникийн үзүүлэлтүүд

Энэ стандартыг шинээр батлах тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/…

Монгол Улсын стандартын жагсаалт - 2022 /Монгол Хэлээр/

Монгол улсын стандартын жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү. Энэхүү жагсаалт нь 2022 оны 07 дугаар сарын 29-ны байдлаар Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 6555 стандартын мэдээллийг олон улсын стандартын…

MNS 6395:2022, Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, түүний бүрдэлд тавих үндсэн шаардлага” стандартыг шинэчлэв.

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-ын зорилт болон “Монгол бичгийн Үндэсний хөтөлбөр-III”-ийн хүрээнд холбогдох хууль журам, MNS 5140-1,2,3:2021 стандар…