Мал аж ахуй. Мал, амьтны өндгөн эсийг in vitro орчинд үр тогтоож, өсгөвөрлөх арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ 17 /-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 …

Мал, амьтны эрхтнээс эд судлалын шинжилгээ хийх арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ 17 /-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 …

Мал эмнэлэг. Байгалийн цеолитыг цэвэршүүлэх арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ 17 /-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 …

Мал эмнэлэг. Хулганы чөмөгний эс боловсруулж хар тугалганы хордлогыг оношлох гистологийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ 17 /-оос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдөр /17.30 …

"ISO 8601-1:2021, Цаг хугацаа ба огноо. Мэдээллийн солилцоон дахь төлөөлөл. 1-р хэсэг: Үндсэн дүрэм"

Энэхүү стандартыг орчуулж, үндэсний болгон батлах тул Хэмжилзүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 09/-оос санал авч байна. Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас: 51-266754                       &…

"ISO 7976-2:2021, Барилгын угсралтын ажлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ. Барилгын бүтээц болон барилгын параметрийг хэмжих арга. 2-р хэсэг: Хэмжлийн цэгүүдийн байрлал"

Энэхүү стандартыг орчуулж, үндэсний болгон батлах тул Хэмжилзүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 09 /-оос санал авч  байна. Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас: 51-266754   88142255  

"Хэвлэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага"

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул  Баримт бичгийн стандартчиллын техникийн хорооноос / ТХ 14 /-оос санал авч байна. Саналын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. Холбоо барих утас: 51-266754                    …

MNS ISO 18513:2021, Аялал жуулчлалын үйлчилгээ – Зочид буудал болон аялал жуулчлалын байр, сууцны бусад төрөл – Нэр томьѐо стандартын төсөлд дахин санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос дахин санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбоо барих утас: 11-455284: 99189166&…

MNS ISO 8601-1:2021, Цаг хугацаа ба огноо. Мэдээллийн солилцоон дахь төлөөлөл. 1-р хэсэг: Үндсэн дүрэм

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 ца…

MNS ISO 7976-2:2021, "Барилгын угсралтын ажлын зөвшөөрөгдөх хэмжээ. Барилгын бүтээц болон барилгын параметрийг хэмжих арга. 2-р хэсэг: Хэмжлийн цэгүүдийн байрлал"

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 ца…