MNS ISO 2230 : 2021 Резин бүтээгдэхүүн-Хадгалах заавар-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүртэл Холбоо барих…

MNS ISO 18513:2022, Аялал жуулчлалын үйлчилгээ – Зочид буудал болон аялал жуулчлалын байр, сууцны бусад төрөл – Нэр томьѐо стандартын төсөлд дахин санөл авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулж үндэсний стандарт болгон батлах тул Аялал жуулчлалын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-40/-ноос дахин санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Төсөлд өмнө ирүүлсэн саналыг танилцуулгын хамт нэгтгэн хавсаргасан. Санал хүлээн ав…

Стандартчиллын 2022-2023 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна.

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.3.1 дэх заалт,   27 дугаар зүйлийн 27.1.3 дахь заалтын дагуу Стандартчиллын 2022-2023 оны төлөвлөгөөнд санал авч байна. Стандартчиллын төлөвлөгөөнд санал ирүүлэхдээ дараах баримт…

MNS 5283:2022, Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн тэмдэглэгээнд тавих ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газар зохион байгуулалтын стандартчиллын дэд хороо (ТХ 36/ДХ 02)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хуга…

MNS .... : ...., Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ. Соёлын төв, ордон. Орчин ба үйлчилгээ. Тавих ерөнхий шаардлага

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-24/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/…

MNS ....:2022, Мэргэжлийн морин хуур. Техникийн шаардлага.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-51/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 02 дугаар сарын 10-…

MNS 5159:....., Цаг засварын үйлчилгээ стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-24/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр /17…

Хүнсийг орлох загвар орчинд тавих шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Холбо…

Cүүнд антибиотикийн үлдэгдлийг илрүүлэх иммунохроматографийн хурдавчилсан арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний стандартчиллын хороо /ТХ-18/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 12  дугаар сарын 16-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  …

Хүйтнээр цувиж хэлбэржүүлсэн (профиль), цайрдсан ган каркаст бүрээсэн угсармал хана. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд саналд авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Барилгын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-22/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр /17.30 …