MNS GOST R 58144:2022, Нэрмэл ус. Техникийн шаардлага

Энэ стандартыг орчуулж, үндэсний стандартаар батлах тул Химийн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 19/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өд…

MNS ISO 19131:2022, Газар зүйн мэдээлэл – Өгөгдөл техникийн үзүүлэлтүүд

Энэ стандартыг шинээр батлах тул Газрын салбарын стандартчиллын техникийн хороо /ТХ 36/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр /17.30 цаг/…

Монгол Улсын стандартын жагсаалт - 2022 /Монгол Хэлээр/

Монгол улсын стандартын жагсаалтыг хавсралтаас үзнэ үү. Энэхүү жагсаалт нь 2022 оны 05 дугаар сарын 18-ны байдлаар Монгол Улсын стандарт, техникийн зохицуулалтын улсын мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй 6761 стандартын мэдээллийг олон улсын …

MNS 6395:2022, Монгол бичгээр үйлдэх баримт бичгийн хэвлэмэл хуудас, түүний бүрдэлд тавих үндсэн шаардлага” стандартыг шинэчлэв.

Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор баталсан “Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого”-ын зорилт болон “Монгол бичгийн Үндэсний хөтөлбөр-III”-ийн хүрээнд холбогдох хууль журам, MNS 5140-1,2,3:2021 стандар…

Хүнсний нэмэлт. Баяжуулагч бэлдмэл болон баяжуулсан гурил дах усанд уусдаг B1, B2, В3, В9 аминдэмийг тодорхойлох өндөр идэвхт шингэний хроматорафийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18/ДХ04-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ …

Хүнсний нэмэлт. Баяжуулагч бэлдмэл болон баяжуулсан гурилд тосонд уусдаг Д3 аминдэмийг тодорхойлох өндөр идэвхт шингэний хроматорафийн арга стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо ТХ 18/ДХ04-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ …

MNS ISO 37301:2022, Нийцлийн менежментийн тогтолцоо — Шаардлага ба хэрэгжүүлэх арга зүйн заавар

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо(ТХ-02)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 202…

MNS IEC 31010:2022, Эрсдэлийн менежмент – Эрсдэлийн үнэлгээний аргууд

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо(ТХ-02)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2…