MNS 1720:2024, "Мал аж ахуй. Монгол тэмээний үүлдэр, омог. Ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчилж байгаа тул Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-17/-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Мэйл …

MNS 6726:2018, "Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Нефрос” Техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-06/-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч&…

MNS 6897:2021, "Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн “Нефрос” сироп Техникийн шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламжийн стандартчиллын техникийн хороо/ТХ-06/-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч&…

MNS 6734:2018, "Дахин ашиглах цэвэрлэсэн ус. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартад нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа тул Усны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-44/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар са…

MNS 5021-1:2024, "Жижиглэн худалдааны газар,түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Худалдааны стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 31)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ үү. …

MNS 6561:2024, "Хүрээлэн байгаа орчин. Усны чанар. Ариутгах татуургын сүлжээнд нийлүүлэх бохир ус. Ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Усны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-44/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны…

MNS .....:2024, "Шалгалт тохируулгын ажилтны чадавхыг үнэлэхэд тавих шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 09)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ …

MNS ….:2024, "Хэмжил зүйн мэргэжлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо (ТХ 09)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.  Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ …

MNS .....:2024, "Хүнсний сав баглаа боодлын зориулалтаар ашиглах дахин боловсруулсан (rPET) үрлийг шинжлэх арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хүнсний шинжилгээний стандартчиллын дэд хороо (ТХ18/ ДХ04)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзнэ ү…

MNS 6653:2024, "Шимийн архи. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэ стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай стандартчиллын дэд хороо (ТХ18/ДХ01)-ноос санал авч байна. Санал хүлээн авах хугацаа: 2024 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдөр /17.30 цаг/ хүртэл.   Стандартын төслийг хавсралт файлаас үзн…