MNS 5084:2001 Шингэрүүлсэн нүүрс устөрөгчийн хий-Автотээврийн түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага -Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугаца…

MNS ASTM D 2196 : 2020 Ньютоны бус материалын реологийн шинж чанарыг эргэлтэд вискозиметрээр тодорхойлох шинжилгээний аргын стандарт-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS 5677:2020 Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш ТС-1 Техникийн шаардлага-Төсөлд санал ав байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS ASTM D 5185 : 2020 Ашигласан, шинэ тосолгооны тос болон суурь тосон дахь микроэлементийг Индукцийн холбоот плазмтай атом эмиссийн спектрометрээр тодорхойлох шинжилгээний арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

MNS ASTM D 1177 : 2020 Усан суурьтай хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэний талсжих хэм тодорхойлох арга-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Газрын тос, байгалийн хийн стандартчиллын  техникийн хороо(ТХ 25)-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны …

AS 4133.2.1.2-2005_R2016 Инженерчлэлийн шаардлагаар чулуунд туршилт гүйцэтгэх аргачлал Аргачлал 2.1.2: Чулуун дээжийн сүвэрхэг чанар болон нягтын туршилт – Чулуун дээжийн сүвэрхэг чанар болон хуурай нягтыг тодорхойлох – Хөвөх болон нэвтрүүлэх техник

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…

AS 4133.3.4-2005_R2016 Инженерчлэлийн зоригоор чулуун туршилт шинжилгээ хийх аргачлал Аргачлал 3.4: Чулууны хөөлгөх болон норгох бат бэхийн туршилт - Чулуун дээжийн норсон үеийн бат бэхийн индексийг тодорхойлох -Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…

AS 4133.4.1 Инженерчлэлийн зорилгоор чулуун туршилт шинжилгээ хийх аргачлал Аргачлал 4.1: Чулууны бат бэхийн туршилт – Цэгэн даралтын бат бэхийн индекс тодорхойлох-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…

AS 4133.4.2.1Инженерчлэлийн ажлын зорилгоор чулууг турших Аргачлал 4.2.1: Чулууны бат бэхийн туршилт— 50 МПа болон түүнээс их үед нэг тэнхлэгийн чулууны шахалтын бат бэхийг тодорхойлох-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…

AS 4133.4.2.2Инженерчлэлийн зорилгод чулууны дээжийн турших Аргачлал 4.2.2: Чулууны бат бэхийн туршилт— Нэг тэнхлэгийн шахалтын бат бэхийн үзүүлэлтийг тодорхойлох—50 МПа –аас бага үеийн чулууны бат бэх-Төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг үндэсний болгон шинээр боловсруулж байгаа тул Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооноос /ТХ-20/ санал авч  байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа 2022 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдөр /17.30цаг/ хүр…