Жуулчны мэдээллийн төвийг олон улсын түвшинд хүргэх боломж бүрдлээ.

Монгол Улсын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчлах, гадаад, дотоодын аялагчдыг шаардлагатай аяллын мэдээ, мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх зорилго бүхий “Жуулчны мэдээллийн төв”-үүдийг бий болгох, ялангуяа олон улсын түвшинд хүрэхүйц үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг бүрдүүлэх ү…

MNS OIML R 46-1/-2:2021, "Идэвхтэй цахилгаан эрчим хүчний тоолуур. 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага 2-р хэсэг: Хэмжил зүйн хяналт ба ажиллагааны туршилт" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинээр боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ц…

MNS ISO/IEC 27003:2021, "Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Удирдамж" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …

MNS ISO/IEC 27001:2021, "Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …

MNS 5640:2021, “Сүлжээний дугаарлалтын формат, бүртгэл” стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Мэдээлэл, харилцаа холбооны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-13/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний …

MNS ISO 8601-1:2021, "Цаг хугацаа ба огноо. Мэдээллийн солилцоон дахь төлөөлөл. 1-р хэсэг: Үндсэн дүрэм" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг орчуулан үндэсний стандарт  боловсруулж байгаа тул Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-09/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын…

MNS …..-2021, "Байгаль орчин. Агаар дахь хүхэрлэг хийн агууламжийг тодорхойлох Тетрахлормеркурат натрийн арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ца…

MNS …..-2021, "Байгаль орчин. Агаар дахь азотын давхар ислийн агууламжийг тодорхойлох Гриссийн арга" стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг шинэчлэн боловсруулж байгаа тул Байгаль орчны стандартчиллын техникийн хороо /ТХ-07/-ноос  санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдөр /17.30 ца…

MNS ХХХХ, Зэрлэг үр амуу /хар суль, сулхир/-ны болсон гурил. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна.

Энэхүү стандартыг боловруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдө…

MNS ХХХХ, Зэрлэг үр амуу “Хар суль”, “Сулхир”. Техникийн ерөнхий шаардлага стандартын төсөлд санал авч байна

Энэхүү стандартыг боловруулж байгаа тул Ургамлын гаралтай хүнсний стандартчиллын дэд хороо /ТХ-18; ДХ-01/-ноос санал авч байна. Стандартын төслийг хавсралт файлаас татаж авч үзнэ үү. Санал хүлээн авах хугацаа: 2021 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдө…