Мэдээлэл

Стандарт, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх стандартчиллын Техникийн хороод 2020 онд 336 стандартад шүүлт хийжээ. 30 Техникийн хороо/Дэд хороо нийт 228 үндэсний стандартыг батлуулсан байна. Үүнээс олон улс, бүс нутгийн стандарт 43,8%-нь буюу 100 стандарт байна. Цар тахалтай холбоотой 20 гаруй стандартын төслийг хэлэлцсэнээс 10 стандарт батлагдсан, 10 стандарт Техникийн хорооны үе шатанд байна. Батлагдсан стандартын талаар цуврал байдлаар мэдээлэх болно.

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах