Стандартчилал ба цар тахал

Монгол Улс гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан Короновируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урдчилан сэргийлэх, болзошгүй эрсдэлээс хамгаалахад стандартын мэдээллээр дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Стандарт, хэмжил зүйн газраас дараах багц стандартуудыг нээлттэй мэдээлж байна. Үүнд:

Онцгой байдлын бэлтгэл, хариу арга хэмжээ, сэргээн босгох үйл ажиллагаанд оролцдог орон нутгийн, бүс нутгийн болон засгийн газар, хууль тогтоох байгууллага, олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд, бизнес эрхлэгчид; олон нийт, нийгмийн бүлгүүд зэрэг үйл ажиллагааны төрөл, хэмжээнээс үл шалтгаалан бүх байгууллагад хэрэглэх стандартууд:

 • MNS ISO 22301:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Бизнесийн тасралтгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/6660
 • MNS ISO 22320:2020 Аюулгүй байдал ба уян хатан байдал. Онцгой байдлын удирдлага. Осол аваарын үеийн менежмент удирдамж https://estandard.gov.mn/standard/reader/6661

Эрүүл мэндийн зориулалттай халдвар, бохирдлоос хамгаалах, тусгаарлах, аюулгүй байдлын талаарх үндэсний стандартууд:

 • MNS 6828 : 2020 Текстил. Амны даавуун хаалт. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/6465
 • MNS 6853:2020 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн халдвар хамгааллын хэрэгсэл. Комбинзон болон гутлын гадуур өмсгөлийн иж бүрдэл. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/6623
 • MNS 6623-1:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 1-р хэсэг. Малгай. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/4364
 • MNS 6623-2:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 2-р хэсэг. Амны хаалт. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/4366
 • MNS 6623-3:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 3-р хэсэг. Халаад. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/4386
 • MNS 6623-4:2016 Эрүүл мэндийн зориулалттай нэг удаагийн хэрэгсэл. 4-р хэсэг. Гутлын өмсгөл. Техникийн шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/6465

Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бодисын стандартууд:

Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт:

 • MNS 5525 : 2005 Эмнэлгийн зориулалттай нэг удаагийн хог хаягдлын хайрцаг. Техникийн ерөнхий шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/4908
 • MNS 5765 : 2007  Байгалийн голомтот халдварт өвчний оношлогоо, шинжилгээ, судалгаанд хэрэглэх биобэлдмэл, багаж хэрэгслэлийг ариутгах техникийн шаардлага. https://estandard.gov.mn/standard/v/1916
 • MNS 5766 : 2007 Байгалийн голомтот халдварт өвчний халдвартай ба сэжигтэй материалыг халдваргүйтгэх техникийн шаардлага. https://estandard.gov.mn/standard/v/1921
 • MNS 6407 : 2013 Халдваргүйжүүлэлтийн явуулын байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/975
 • MNS 6408 : 2013 Халдваргүйжүүлэлтийн суурин байранд тавих техникийн ерөнхий шаардлага https://estandard.gov.mn/standard/reader/3652  

Олон нийтийн сүлжээнд хуваалцах