MNS ISO 1 : 2006

Геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангилал (ГХБА) – Геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангиллын ба баталгаажуулалтын стандарт эталон температур

Хамрах хүрээ

Энэхүү стандарт нь геометр хэмжээст бүтээгдэхүүний ангиллын ба баталгаажуулалтын стандарт эталон температурт хамаарна.

Баталсан огноо: 2006-06-29 Мөрдөж эхэлсэн огноо: 2006-07-15
Ангилал: | 17.040.30 Хэмжих хэрэгсэл |
Төлөв: Хүчинтэй