Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Лифтийн ган утсан татлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4344   -   2003   5  х
- < !--[endif]--> Тусгай зориулалтын, тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг, өөр хийц хэмжээстэй /жишээ нь ихэвчлэн нийтийн тээврийн системд ашиглах/ эскалатор < !--[if !supportLists]--> - < !--[endif]--> Эскалатор болон зорчигч зөөгүүрийг хамтатгасан ороомог хэлбэрийн тусгай хийцтэй эскалатор Эскалаторын хийцүүд нь 1-р зурагт үзүүлсэнтэй адил байх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн тэдгээрт өгсөн хэмжээсийг мөрдөнө. -->
Стандартын нэр: Эскалатор- Угсралтын хэмжээс
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9589   -   2010   3  х

Энэ стандарт нь 1-р зурагт үзүүлсэн эскалаторыг  угсрах талбайн хэмжээсийг тодорхойлоход  зориулагдсан. Энэ стандартыг 0,5 м/с хүртэл хурдтай, 30°-35° налуутай, зорчигчийг2 м-ээс  6 мөндөрт өргөх эскалаторт  хэрэглэнэ.   

 

 

Машины өрөө нь бэхэлгээний нэг хэсэг  болно.

 

 

Энэхүү стандарт нь дараах эскалаторуудад хамаарахгүй: 

 

 

<!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Тусгай зориулалтын, тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг, өөр хийц хэмжээстэй /жишээ нь ихэвчлэн нийтийн тээврийн системд ашиглах/ эскалатор

 

 

<!--[if !supportLists]-->-     <!--[endif]-->Эскалатор болон зорчигч зөөгүүрийг хамтатгасан ороомог хэлбэрийн тусгай хийцтэй эскалатор

 

 

Эскалаторын хийцүүд нь 1-р зурагт үзүүлсэнтэй адил байх шаардлагагүй бөгөөд зөвхөн тэдгээрт өгсөн хэмжээсийг мөрдөнө.

 

 

Стандартын нэр: Элеваторын татлагын ган утасны техникийн нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4101   -   2003   5  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь зөвхөн элеватор (лифт)-ын татлаганд хэрэглэх ган утасны техникийн нөхцлийг тогтооно.
Үүнд:
- хэмжээний хүлцэл
- механик үзүүлэлт
Стандартын нэр: Зорчигчийн лифт ба үйлчилгээний лифт. 2- р хэсэг: IV- р ангийн лифт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4190-2   -   2003   5  х

1.1   ISO 4190 стандартын энэ хэсэгт ихэвчлэн ачаа тээвэрлэх үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг бөгөөд энэ стандартын 3-д тодорхойлсон IV-р ангийн лифтийн төхөөрөмжинд тавих хэмжээг тогтооно.

 

1.2   Энэхүү стандарт нь цахилгаан лифтэнд хамаарна. Лифтэнд тогтоосон худгийн хэвтээ огтлолын хэмжээ нь ижил хэмжээтэй бүхээг ба хаалгатай гидравлик лифтийг байрлуулах боломж олгоно.

 

Бусад үзүүлэлтийн талаар үйлдвэрлэгчтэй зөвшөлцөнө.

Стандартын нэр: Зорчигчийн лифтийн угсралт– 3- р хэсэг: V- р ангийн үйлчилгээний лифт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4190-3   -   2003   2  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь 3-р зүйлд тодорхойлсон V-р ангийн үйлчилгээний лифтийг угсрахад шаардлагатай хэмжээг тогтооно.

Стандартын нэр: Лифт ба үйлчилгээний лифт.(АНУ: Элеватор ба буфет автомат) 5- р хэсэг. Удирдлагын хэрэгсэл, дохио ба нэмэлт төхөөрөг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4190-5   -   2003   9  х

1.1        ISO 4190 стандартын энэ хэсэгт лифтэнд хамаарах удирдлагын      хэрэгслийг тооцож, зохион бүтээж, угсарсан лифтийн товчлуур ба заалтуурыг тогтооно.  

Удирдлагын хэрэгслийн тайлбарыг зөвхөн товчлуур ба заалтуурыг тодорхойлохын тулд өгсөн. Энэ нь эдгээр удирдлагын хэрэгслийн тайлбарыг бүрэн хамаарахгүй. Хүснэгтэнд чухал буюу захиалгаар нийлүүлэх хэрэгслийг тайлбарласан.

 

ISO 4190 стандартын энэ хэсэг нь бүхээгт бариул байрлуулах тохиолдлын шаардлагыг тогтоосон.

 

1.2        ISO 4190-1, ISO 4190-2 стандартад тодорхойлсон I-IV ангийн лифтэд хамаарна.

 

1.3        Үйлчилгээг сайжруулах, хэмнэлт гаргах зорилгоор хэсэг бүлэг лифтийг нэг ерөнхий удирдлагын хэрэгсэл ба цахилгааны холболттой хийнэ. Ийм систем нь лифтийн тоо, төлөвлөсөн тээвэрлэлтийн хэмжээнээс хамаарч янз бүрийн  хийцтэй байна. Иймд ISO 4190 стандартын энэ хэсэг нь үйлдвэрлэгчийн ашигтай гэж үзсэн байж болох нэмэлт дохионд хамаарахгүй. (жишээ нь “дараачийн бүхээг”, “хаалганаас зайтай зогс” гэх мэт)

 

1.4        Дараах зүйл ISO 4190 стандартын энэ хэсэгт хамаарахгүй.

 

a)           Тусгай хэрэгсэл (тэдгээрийн холбогдох дохио), жишээ нь суудалтай лифтийн үйлчилгээг сайжруулах зориулалтын зарим хэрэгсэл

b)           Автомат хаалгатай үед явалтыг хурдасгах хэрэгсэл (янз бүрийн хүчин зүйлээс хамааран хүлээлтийн янз бүрийн хугацаа, хаалга хаах товчлуур гэх мэт)

Эдгээр тусгай тохиолдолд ч ISO 4190 стандартын энэ хэсгийн шаардлагыг удирдлагын үндсэн мөн нэмэлт дохионд мөрдөнө.  

Стандартын нэр: Лифт ба үйлчилгээний лифт (АНУ: лифт ба бага даацын үйлчилгээний лифт) - Хэсэг 6: Зорчигчийн лифтийг орон сууцанд угсран суурилуулах. Төлөвл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4190-6   -   2010   10  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү MNS ISO 4190-6 : 2010 стандартаар орон сууцны барилгыг лифтийн үйлчилгээгээр хангах зорилгоор түүний лифтийг сонгох, төлөвлөх, суурилуулахтай холбоотой дүрмийг тогтоосон. Энэ нь барилга барихаас өмнө түүнд суурилуулах лифтийн тоо, үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох боломжийг бий болгоно. Лифтийн үйлчилгээ нь үндсэн давхраас 60 с, 80 с, 100 с гэсэн чанарын гурван түвшингээр ялгагддаг бөгөөд үүнийг дараах байдлаар төлөвлөн мөрдөнө: - Хөтөлбөр 60, - Хөтөлбөр 80, - Хөтөлбөр 100. Энэхүү MNS ISO 4190-6 : 2010 стандарт нь нэгдүгээр зэргээр стандартчилагдсан лифтийг орон сууцны барилгад суурилуулахад хэрэглэгддэг.
Стандартын нэр: Зорчигчийн ба үйлчилгээний лифт – Лифтний бүхээг болон эсрэг ачааг чиглүүлэх зам – “Т” төрөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7465   -   2010   16  х

Энэхүү стандарт нь стандартчилсан чиглүүлэх зам ба тэдгээрийн замын залгаасын түвшин ба чанар, хэмжээсийн үзүүлэлтүүд, хэмжээсийн болон зөвшөөрөгдөх геометр хазайлтууд ба гадаргуугын боловсруулалтыг тодорхойлно.

Мөн түүнчлэн энэхүү стандартад чиглүүлэх замд зориулсан тэмдэглэгээний системийг тодорхойлсон.

Энэхүү стандарт нь зорчигчийн ба үйлчилгээний лифтний бүхээг ба эсрэг ачааг суурилуулахад ашигладаг чиглүүлэх замд тохирно.

Стандартын нэр: Лифт угсралт - 1 дүгээр хэсэг : Ангилал I, II, III ба VI
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4190-1   -   2011   27  х

MNS ISO 4190-1 : 2011стандартад I, II, III ба VI ангиллын  хүн зөөврийн лифтийг суурилуулахад шаардлагатай зөвшөөрөгдөх хэмжээг зааж өгсөн.

Өгөгдсөн хэмжигдэхүүн нь тоног төхөөрөмжийн шаардлагыг тусгасан байна. 

MNS ISO 4190-1 : 2011стандартад шинэ барилгад нэг хаалга бүхий бүх төрлийн лифт, тэдгээрийг удирдлагын системийн хамт суурилуулах тухай юм.

Гэхдээ, эсрэг ачааг байрлуулах болон хаалга угсрахад шаардагдах талбайг бас төлөвлөнө. MNS ISO 4190-1 : 2001 стандарт нь барилгад лифт угсрахад зориулагдсан.

Лифтний хурд 6 м/с-ээс их бол MNS ISO 4190-1 : 2011стандартыг мөрдөхгүй.
Стандартын нэр: Лифт, урсдаг шат, урсдаг замын эрсдэлийн үнэлгээ ба түүнийг бууруулах аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14798   -   2015   38  х
1 Хамрах хүрээ Олон улсын энэ стандарт нь эрсдэлийг үнэлэх ерөнхий зарчим болон аргачлалыг тогтоож өгдөг. Энэхүү стандартын зорилго нь лифтийн аюулгүй байдалтай холбоотой дараах асуудлыг шийдвэрлэхэд оршино. а) Лифт, түүний иж бүрдэл хийц болон зураг төслийг нь боловсруулах, үйлдвэрлэх, угсрах, засвар үйлчилгээг хийх. б) Лифтийг ашиглах, ажиллуулах, магадлах, турших, техникийн үйлчилгээг хийх ерөнхий журмыг боловсруулах в) Лифтийн аюулгүй ажиллагааны норм стандартыг боловсруулах г)Энэхүү стандартад гол нь хүнд учирч болох эрсдэлд үнэлгээ хийсэн жишээг авсан. Мөн энэ стандартад эд материал болон байгаль орчинд учруулж болох эрсдэлийн үнэлгээний аргачиллыг бас тусгаж өгсөн.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137403
Хэрэглэгчдийн анхааралд