Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Ус дамжуулахад зориулсан полиэтилен хоолой ( РЕ ). Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4427   -   2007   18  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь усан хангамжийн гол болон салбар шугам сүлжээ тэрчлэн барилгын гадна, дотор ус хангамжид хэрэглэх полиэтилен (РЕ)-ээр үйлдвэрлэсэн хоолойн шаардлага, шинж чанарыг тодорхойлно.  

 

 

Мөн энэ стандарт нь полиэтилен хоолойг үйлдвэрлэх түүхий эд материал,  үндсэн шаардлагыг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15874-1   -   2007   8  х

MNS ISO 15874 стандартын 1-р хэсэгт хэрэглээний ангилалд тохирох тооцооны даралт, температур бүхий барилгын дотор халуун, хүйтэн ус хангамж болон халаалтын системд хэрэглэх полипропилен (PP) хуванцар хоолойн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон болно. (1-р хүснэгтийг үз).

 

 

 

Энэ стандартаар хуванцар хоолойн ашиглалтын нөхцлүүд (хэрэглээний ангилал) болон тооцооны даралт, хоолойн төрлүүд, тэдгээрийг турших аргачлал, туршилтын параметрүүдийг тодорхойлно.

 

 

 

Стандартын нэр: Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 2-р хэсэг: Шугам хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15874-2   -   2007   16  х

MNS ISO 15874 стандартын энэ хэсэгт хэрэглээний ангилалд тохирох тооцооны даралт, температур бүхий барилгын дотор халуун, хүйтэн ус хангамж болон халаалтын системд хэрэглэх полипропилен (PP) хуванцар хоолойн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон болно. (1-р хүснэгтийг үз).

 

 

 

 

Энэ стандартаар хуванцар хоолойн ашиглалтын нөхцлүүд (хэрэглээний ангилал) болон тооцооны даралт, хоолойн төрлүүд, тэдгээрийг турших аргачлал, туршилтын параметрүүдийг тодорхойлно.

 

 

 

 

TD, Tmax,Tmal  хэмжигдэхүүний утга 1-р хэсгийн 1-р хүснэгтэд зааснаас их тохиолдолд энэ стандартыг хэрэглэхгүй.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP) 5-р хэсэг: Системийн зориулалтад нийцсэн байдал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15874-5   -   2007   8  х

MNS ISO 15874 :2007 стандартын энэ хэсэгт хэрэглээний ангилалд тохирох төслийн  даралт, температур бүхий барилгын доторх халуун ба хүйтэн ус хангамж болон халаалтын системд хэрэглэх полипропилен (PP) хуванцар хоолойн үндсэн үзүүлэлтүүдийг ахуйн хэрэглээнд зориулсан эсэхээс хамаарахгүйгээр тодорхойлсон болно.    (MNS ISO 15874 -1 стандартын 1-р хүснэгтийг үзнэ үү).

 

 

 

Энэ стандарт ашиглалтын нөхцлүүд (хэрэглээний ангилал) болон төслийн даралтын төрлүүдийг тодорхойлно. Хэрэв TD ,Tmax , Tmal  хэмжигдэхүүнүүд энэхүү хэсгийн 1-р хүснэгтэд зааснаас их утгатай байвал энэ стандартыг хэрэглэхгүй.

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Халуун ба хүйтэн ус дамжуулах хуванцар хоолойн систем – Полипропилен (PP)
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  15874-3   -   2007   15  х

MNS ISO 15874 : 2007 стандартын энэ хэсэгт хэрэглээний ангилалд тохирох тооцооны даралт, температур бүхий барилгын дотор халуун ба хүйтэн усан хангамж болон халаалтын системд хэрэглэх полипропилен (PP) хуванцар хоолойн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон болно.   (MNS ISO 15874-1:2007 стандартын 1-р хүснэгтийг үзнэ үү).

 

 

Энэ стандартаар хуванцар хоолойн ашиглалтын нөхцлүүд (хэрэглээний ангилал) болон тооцооны даралт, хоолойн голчийн төрлүүд, тэдгээрийг турших аргууд, туршилтын параметрүүдийг тодорхойлно.

 

 

TD, Tmax,Tmal  хэмжигдэхүүний утга  MNS ISO 15874-1:2007 стандартын 1-р хэсгийн 1-р хүснэгтэд зааснаас их тохиолдолд энэ стандартыг хэрэглэхгүй.

 

 

Стандартын нэр: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 15-р хэсэг: Идэвхт лагийн системийн агааржуулах санд цэвэрлэгдсэн усанд ууссан хүчилтөрөгчийг хэмжих
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12255-15   -   2015   17  х
Энэхүү стандарт нь идэвхт лагийн системийн (MNS EN 12255-6 стандартыг харна уу) агааржуулах сан дахь цэвэр усны байнгын бус төлөв дэх хүчилтөрөгч шингээлтийн түвшин, агааржуулалтын системийн хүчилтөрөгч шингээлтийн үр ашгийг тодорхойлох зорилготой. 1-Р ТАЙЛБАР: Үүнийг цэвэр усны туршилт гэж нэрлэдэг. 2-Р ТАЙЛБАР: Энэхүү аргачлалыг жигд тараан байрлуулсан агааржуулагч буюу диффузер бүхий бүрэн холилттой санд зориулж боловсруулсан тул агааржуулалтын зарим системийн хувьд туршилтын үр дүн өөр гарч болно. 3-Р ТАЙЛБАР: Технологийн бодит процессын үед холимгийн хүчилтөрөгч шингээлтийн түвшин болон системийн хүчилтөрөгч шингээлтийн үр ашиг нь цэвэр усны туршилтын үр дүнгээс өөр байж болно. Үүнийг а гэсэн тэмдэглэгээгээр илэрхийлнэ.
Стандартын нэр: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 16-р хэсэг: Механик шүүлтүүр
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12255-16   -   2015   12  х
Энэхүү стандарт нь оршин суугчид ба эквивалент хүн амын нийт тоо нь 50 /PT50/-иас дээш үед ашиглах бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн гуравдагч шатны цэвэрлэгээнд (хоѐрдогч шатны цэвэрлэгээнээс гарсан цэвэршүүлсэн бохир усыг хүлээн авах) ашиглах механик шүүлтүүрийн зураг төсөл, ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг тодорхойлно.
Стандартын нэр: Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж. Нэр томьёо, тодорхойлолт – Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6279   -   2011   33  х

Энэхүү стандарт нь ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээнд хамаарах нэр томьёо, тодорхойлолтыг тогтооход хамаарна. Үүнд:

a) нэр томьёо, тодорхойлолтыг илүү нарийн болгоход үндэслэх суурь ойлголт өгөх,

б) ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн салбарт “Мянганы Хөгжлийн Зорилт (МХЗ)” - ын хэрэгжилтэд үнэлгээ өгөх ба хуулийн нэр томьёо, тодорхойлолтыг боловсруулах зэрэгт нарийвчилсан суурь ойлголт болох.

Нэр томьёог дотор нь: ашиглалт, үйлчилгээний төрлөөр нь ангилж бүлэглэсэн ба бүлэг бүрийн нэр томьёог цагаан толгойн үсгийн дарааллаар байршуулж индексжүүллээ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 3-р хэсэг: Урьдчилсан цэвэрлэгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12255-3   -   2015   8  х
Энэхүү стандарт нь оршин суугчид ба эквивалент хүн амын нийт тоо нь 50 /PT50/-иас дээш үед ашиглах бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн урьдчилсан цэвэрлэгээнд тавигдах шаардлагуудыг тодорхойлно. Ахуйн болон хотын бохир ус цэвэрлэх байгууламжид голлон ашиглана. Урьдчилсан цэвэрлэгээ гэдэгт дараах хувилбаруудын аль нэгийг эсвэл бүгдийг нь ойлгоно.
Стандартын нэр: Бохир ус цэвэрлэх байгууламж. 5-р хэсэг: Цөөрмийн процесс
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  12255-5   -   2015   5  х
Энэхүү стандартаар цөөрмийн процессын тоног төхөөрөмжид тавигдах шаардлагыг тодорхойлно. Энэхүү стандарт нь ариутгах татуургын нэгдсэн болон салангид системээр цуглуулж, цэвэрлэгээ хийсэн бохир усанд цөөрмийн процессыг ашиглан гуравдагч цэвэрлэгээ хийх үйл ажиллагаанд хамаарна. ТАЙЛБАР: Зарцуулга нь ихээхэн хэмжээгээр хувьсан өөрчлөгддөг (Тухайлбал: борооны ус) бохир усыг цэвэрлэхэд цөөрмийн процессыг ашиглах нь илүү тохиромжтой.
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137398
Хэрэглэгчдийн анхааралд