Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Чийгийн хэмжээ тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3254   -   1990   2  х

 Энэ стандарт нь  хэвний  элс,  хэв, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийн  чийгийн хэмжээг тодорхойлох  жингийн   аргыг  тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хийцийн болдоос цохих туршилтад сорьц авах аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS AASHTO  243    -   2005   5  х

1.1 Энэ стандарт нь хийцийн болдоос түүний тууш тэнхлэгийн дагуу Чарпийн (V-ховил) цохих туршилтад сорьц авах аргачлалыг тодорхойлно. Хийцийн болд нь ердийн цувигдсан, эсхүл хяналттай цувигдсан, илчээр боловсруулагдсан зэрэг ялгаатай байх учир нэг хайлалт, нэг ширхэг бүтээгдэхүүний хүрээнд ч хүүрэг хэврэгшлийн харилцан адилгүй шинжийг үзүүлдэг. Иймд хийцийн болдын нэг ширхэгт явуулсан туршилтын үр дүн нь нөгөө ширхэгүүдэд явуулсан туршилтын үр дүнтэй заавал адил байх шаардлагагүй. Бүтээгдэхүүнийг хэвшрүүлэх буюу хатааж - амраахад энэ ялгаа багасдаг.

 

 

 

 

 

1.2 Цохилтын зуурцыг тодорхойлох шаардлагыг бүтээгдэхүүний стандарт, техникийн нөхцөлд тусгасан бол сорьц авах аргачлал нь энэ стандартын дагуу байна.

 

 

 

 

 

1.3 Цохилтын зуурцыг тодорхойлох шаардлага бүтээгдэхүүний стандарт, техникийн нөхцөлд байхгүй бол үүнийг гэрээ, захиалгад тусгаж болох ба энэ тохиолдолд үйлдвэрлэгч, худалдан авагч талууд урьдчилан тохиролцож, шингээгдэх энергийн зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утга, турших температурыг тодорхойлсон байна.

 

 

 

 

 

1.4 Туршилтын үр дүн нь нэг хайлалтыг төлөөлөх, нэгж бүтээгдэхүүнийг төлөөлөх гэж хоёр янз байна.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Гангийн аустенитийн мөхлөгийн хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  551   -   2003   6  х

Энэхүү стандарт нь аустенитийн мөхлөгийн овор (цаашид “мөхлөгийн овор” гэх )- ыг тодорхойлно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Гангийн макробүтэцийг судлах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  553   -   2003   6  х

Энэхүү стандарт нь давсны хүчил, аммон зэсийн хлорид болон холимог урвалжийн уусмалаар  сорьцын хавтгай гадаргыг идүүлэн, гангийн макробүтэцийг судлах аргыг тодорхойлно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Гангийн метал биш оролцлогыг микроскопоор тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS G  555   -   2003   3  х

Энэ стандарт нь гангийн метал биш оролцлого /цаашид “оролцлого” гэх/-ын  төрөл, тоо хэмжээ, гангийн цэвэршилтийн индексийг микроскопоор тогтоох аргыг тодорхойлно.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Хэвний элс , хэв , голлуурын холимог Шахах , сунгах , тахийлгах, огтлох , үеийн бат бөхийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3253   -   1990   4  х

Энэ стандарт нь  хэвний  элс,  хэв, голлуурын  холимогт  хамаарч  тэдгээрийг  шахах, /татах/, сунгах, тахийлгах ,  огтлох үеийн бат бөхийн хязгаарыг тодорхойлох  аргыг  тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ховилт сорьц ашиглаж, металл материалыг цохиж турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ASTM E  23   -   2006   37  х

Энэхүү стандарт нь ховил гаргасан сорьц ашиглаж, металл материалыг  Чарпи болон Айзодын цохиж турших аргыг тодорхойлно. Мөн турших сорьц, турших аргачлал, туршилтын тайлан, турших төхөөрөмж (A1 хавсралт),  Чарпийн цохиж турших төхөөрөмжийг баталгаажуулах (А2 хавсралт), цохих туршилтын сорьц (А3 хавсралт), цуцааж цав гаргасан V ховилт Чарпийн сорьцыг турших (А4 хавсралт), туршилтын сорьцын чиглэл, байрлал (А5 хавсралт), сорьцны хүүрэг хугарлын хувийг тодорхойлох аргыг (А6 хавсралт) тодорхойлно. Ховилт сорьцыг цохиж туршсан үр дүнг тайлбарлах онолын үндэс (XI хавсралт)-ийг мэдээлэл байдлаар нэмсэн.

 

 

Стандартын нэр: Металлын механик сорилт.Металл материал. Утас. Тахилзуулах туршилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7801   -   2006   4  х

Энэ стандартаар 0,3 мм-ээс 10 мм зузаантай болон голчтой металл утсыг буцааж нугалахад налархай деформацлагдах чанарыг тодорхойлох аргыг тогтооно. Энэ аргаар турших утасны зузаан болон голчийн хязгаарыг шаардлагатай тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүний стандартад тодорхой зааж өгнө.

 

 

Стандартын нэр: Хийцийн болдоос цохих туршилтад сорьц авах аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS AASHTO  243   -   2005   6  х
Энэ стандарт нь хийцийн болдоос түүний тууш тэнхлэгийн дагуу Чарпийн (V-ховил) цохих туршилтад сорьц авах аргачлалыг тодорхойлно. Хийцийн болд нь ердийн цувигдсан, эсхүл хяналттай цувигдсан, илчээр боловсруулагдсан зэрэг ялгаатай байх учир нэг хайлалт, нэг ширхэг бүтээгдэхүүний хүрээнд ч хүүрэг хэврэгшлийн харилцан адилгүй шинжийг үзүүлдэг. Иймд хийцийн болдын нэг ширхэгт явуулсан туршилтын үр дүн нь нөгөө ширхэгүүдэд явуулсан туршилтын үр дүнтэй заавал адил байх шаардлагагүй. Бүтээгдэхүүнийг хэвшрүүлэх буюу хатааж - амраахад энэ ялгаа багасдаг.
Стандартын нэр: МЕТАЛЛЫН МЕХАНИК ТУРШИЛТ МЕТАЛЛ-ТЭНХЛЭГИЙН АЧААЛЛЫН ЦУЦАЛТЫН ТУРШИЛТ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1099   -   2004   9  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь тэнхлэг ачааллын цуцалтын туршилтыг туршилтын загвар дээр хүчлэгийг удаан төвлөрүүлэхгүйгээр гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Хөндлөн огтлол бүрийн төвөөр өнгөрөх тууш тэнхлэгийн дагуу туршилтын загварт үйлчлэх ачааллаар тасалгааны температур бүхий орчинд туршилтыг явуулна.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227159
Хэрэглэгчдийн анхааралд