Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Орон сууц, олон нийтийн барилга.Өрөөний бичил уур амьсгалын үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5825   -   2007   9  х

Энэхүү стандарт нь орон, сууц, олон нийт, захиргаа, аж ахуйн барилгын өрөө тасалгааны үйлчилгээний бүс дэх бичил уур амьсгалын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлно. Бичил уур амьсгалын зөвшөөрөгдөх болон тохиромжтой үзүүлэлтүүд болон хяналтын аргуудын ерөнхий шаардлагыг тогтоосон.

 

 

Энэ стандарт нь үйлдвэрийн барилгын өрөө тасалгааны ажлын бүсийн бичил уур амьсгалын үзүүлэлтэд хамаарахгүй.

 

 

Бичил уур амьсгалын зөвшөөрөгдөх үзүүлэлтүүдийн 3 ба 4 хэсгийн заалт нь (өрөөний температурын байран зөрүүнээс бусад нөхцөлд) заавал мөрдөх шаардлага болно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилга байгууламжийн хашлага бүтээц.Дулаан дамжуулалтын илтгэлцүүрийг калориметрээр тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5826   -   2007   14  х

Энэхүү стандарт нь орон сууц, олон нийт, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн барилга байгууламжийн хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийг /гадна хана, зоорийн хучилт, гулдан хаалга, температур, чийгийн өөр өөр горимтой өрөө тасалгааг тусгаарлах хамар хана зэрэг/ лабораторийн нөхцөлд зохиомол орчин үүсгэх өрөө, ашиглаж байгаа барилга дээр бодит байдалд хүйтний улиралд хэмжих аргыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

 

Энэ стандарт гэрэл нэвтрүүлэгч тунгалаг хашлага бүтээцэд хэрэглэхгүй.

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын дулаан тусгаарлах ноосон материал. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6470   -   2014   8  х
Энэхүү стандарт нь барилгын дулаан тусгаарлах зориулалтын ноосон материалыг
үйлдвэрлэх, түүнийг шалгах, хүлээн авах, савлах, хаяглах, тээвэрлэх, ашиглахад
хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дулаан тусгаарлагч - Барилгын хашлага бүтээцийн дулааны жигд бус байдлын чанарын шалгалт- Хэт улаан туяаны арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6781   -   2007   14  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь барилгын хашлага бүтээцийн дулааны жигд бус байдлыг илрүүлэхийн тулд дулааны зураглалаар шалгах аргыг тодорхойлоход хамаарна. Энэ аргыг барилгын гадна хашлага бүтээцийн бүрдэл хэсгийн агаарын битүүмжлэлийг багтаасан дулааны үзүүлэлтийг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

Энэ стандартын аргаар тодорхойлсон дүнг, энэ чиглэлээр бэлтгэгдсэн мэргэжлийн хүн тайлбарлаж, дүгнэлт гаргана.

 

 

Энэ стандарт нь хашлага бүтээцийн агаарын битүүмжлэл, дулааны  тоон утгыг тодорхойлоход хамаарахгүй.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Барилгын дулаан хамгаалалт - Барилгын агаар нэвтрүүлэлтийг тодорхойлох - Сэнсээр даралт үүсгэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9972   -   2007   19  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь барилга байгууламжийг бүхэлд нь болон зарим хэсгийн агаарын нэвтрүүлэлтийн хэмжилтийг тодорхойлоход хамаарна. Хэмжилт хийхдээ барилгыг бүхэлд нь болон зарим хэсэгт механик даралт нэмэгдүүлэх болон багасгах аргыг ашиглан хийнэ. Энэ нь дотор болон гадна агаарын статик даралтын зөрүүний утгуудад агаарын зардлыг хэмжсэн үр дүнгээр тодорхойлно.

 

 

Энэхүү олон улсын стандарт нь нэг бүст бүхий барилгын хашлага бүтээцийн агаарын нэвтрүүлэлтийн хэмжилтийг тодорхойлно. Стандартыг олон-бүст барилгын хувьд дотор хаалга нээлхийг ашиглан нэг бүст барилга байдлаар эсвэл зэргэлдээ бүсүүдэд ижил даралт үүсгэн ашиглаж болно.

 

 

Стандартын нэр: Орон сууцны барилга - Халаалтын дулааны эрчим хүчний хувийн зарцуулалтыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5827   -   2007   17  х

1.1       Энэхүү стандарт нь халаалттай өрөө, ердийн агаар сэлгэлттэй нийтийн орон сууцны барилга, хувийн орон сууцны барилгуудад хамаарах бөгөөд тэдгээр барилгын ердийн агаар сэлгэлтийн дүнд өрөөнд нэвчин орсон шүүрэлтийн агаарыг халаах болон халаалтын  дулааны эрчим хүчний хувийн зарцуулалтыг (цаашид халаалтын дулааны эрчим хүчний хувийн зарцуулалт гэх) бодит байдалд тодорхойлох аргыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

 

 

1.2       Энэ стандартыг бүх төрлийн  орон сууцны барилгад хэрэглэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Барилгын материалын хувийн дулаан багтаамжийг тодорхойлох.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3758   -   1985   7  х
Энэ стандарт нь барилгын материалын хувийн дулаан багтаамжыг +200 С -ээс +1000С хүртэл темпратурын хязгаарт тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сүвэрхэг хатуу хуванцар. Дулаан тусгаарлах зориулалттай шүршдэг полиуретан хөөс. 1-р хэсэг: Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8873-1   -   2015   10  х
Энэ стандарт нь иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламжинд дулаан тусгаарлалтын зориулалтаар болон бусад салбарт хэрэглэх сүвэрхэг, хатуу хуванцар шүршдэг хөөсөн полиуретаны шинж чанарыг тодорхойлох арга ба техникийн шаардлагад хамаарна. Энэ материалаар барилгын талбай дээр шууд дулаалга хийж болдгоороо онцлог юм.
Стандартын нэр: Барилгын тусгаарлах материал.Эрдэс хөвөн хавтан. Техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3178   -   1998   6  х

Энэ стандарт нь эрдэс хөвөн болон нийлэг холбогчтой гаргаж  авсан хавтан үйлдвэрлэх, түүнийг шалгах, хүлээн авах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна.    Эрдэс хөвөн хавтанг үйлдвэр, орон сууц,  иргэний барилгын дулаан тусгаарлагч хийц, үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойн дулаалга, тусгаарлалтад  хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Оёмол эрдэс хөвөн. Техникийн нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3825   -   1998   5  х

Энэ стандарт нь хасах 1800С­аас нэмэх 7000С­ийн температур бүхий гадаргуутай үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, дамжуулах хоолойд дулаан тусгаарлагчаар хэрэглэгддэг өнгөцгүй, нэг буюу хоёр талдаа өнгөцгүй оёмол эрдэс хөвөн үйлдвэрлэх хүлээн авах шалгахад хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862407
Хэрэглэгчдийн анхааралд