Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Барилгын дулаан хамгаалалт. Суурийг хөлдөлтийн овойлтоос хамгаалах дулааны тооцоо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13793   -   2013   39  х
Энэ стандартаар хөлдөлтийн овойлтоос зайлсхийхийн тулд барилгын суурийн дулааны тооцоо хийх энгийн аргачлалуудыг зааж өгөх болно.
Үүнийг хөлдөлтөд мэдрэмтгий хөрсөн дэх суурьт хэрэглэх ба мөн хөндий болон хөрстэй харьцах шал бүхий барилгад ашиглана.
Энэ нь халаалттай ба халаалтгүй барилгуудад хамаарах бөгөөд хөлдөлтөөс хамгаалах шаардлагатай бусад арга хэмжээ (тухайлбал, авто зам, хөрсөнд угсрах усны хоолой) хамаарахгүй.
Стандарт нь хүйтэн агуулах ба мөсөн гулгуурын талбайд хэрэглэгдэхгүй.
Стандартыг агаарын жилийн дундаж температур 0°C-аас их байх уур амьсгалтай бүсэд хэрэглэх ба жилийн дундаж температур 0°C-аас доош байх мөнх цэвдгийн бүсэд хэрэглэхгүй.
Стандартын нэр: Барилгын дулаан хамгаалалт. Зуны улиралд механик хөргөлтгүй өрөөний дотор температуруудыг тодорхойлох – Тооцооны хялбаршуулсан аргачла
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13792   -   2013   52  х
Энэхүү стандарт нь дулааны улиралд өрөөний хамгийн их, дундаж, хамгийн
бага температуруудыг тодорхойлох хялбаргшуулсан тооцооны аргачлал
болон шаардагдах тооцооны өгөгдлийг заасан ба дараах зүйлүүдийг
тодорхойлоход хэрэглэнэ:
a) зуны улиралд хэт халахаас сэргийлж зураг төслийн шатанд өрөөний шинж
чанарыг тодорхойлох;
b) хөргөлтийн системийн угсралт хэрэгтэй эсэхийг тодорхойлох
Энэ стандартын 6-р бүлэгт уг стандартын тооцооны аргачлалд тавигдах
шалгуур үзүүлэлтүүдийг өгөв.
Стандартын нэр: Барилгын дулаан хамгаалалт. Зуны улиралд механик хөргөлтгүй өрөөний дотор температуруудыг тодорхойлох – Ерөнхий шалгуур ба баталгаажуул
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13791   -   2013   92  х
Энэхүү стандарт нь дулааны улиралд халаалт хөргөлтийн тоног төхөөрөмж ажиллаагүй өрөө тасалгааны дотор температуруудыг тогтворгүй нөхцөлд тооцох томъѐо, таамаглал, битүү нөхцөл, баталгаажуулах хэмжилтүүд зэргийг заасан.
Энэхүү стандартаар онцгой тоон техникийг тогтоогоогүй. Баталгаажуулах хэмжилтийг 8 дугаар бүлэгт, жишээ бодлогыг А хавсралтад үзүүлэв.
Уг стандартад онцгой бүс болох шиллэг гадаргуутай нарны тусгал шууд орж ирэх орон зай, витрин гэх мэт өрөөний дотор нөхцлийг тодорхойлоход хэрэглэгдэх мэдээллийг хангалттай агуулаагүй болно. Ийм онцгой тохиолдолд өөр таамаглал, тооцооны аргачлал шаардагдах тул ашигласан номын жагсаалтыг үзнэ.
Стандартын нэр: Барилгын дулаан хамгаалалт – Халаалт ба хөргөлтийн эрчим хүчний хэрэглээний тооцоо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13790   -   2013   169  х
Энэхүү Олон Улсын Стандарт нь орон сууцны болон олон нийтийн зориулалттай барилга, “барилга”-д хамаарагдах хэсгийн халаалт ба хөргөлтийн эрчим хүчний жилийн хэрэглээг үнэлэх тооцооны аргуудыг заасан болно.
Энэ арга нь дараах зүйлүүдийн тооцоог агуулна. Үүнд:
a) барилгын бүс халаалт эсвэл хөргөлттэй үед дотор температурыг тогтмол барихын тулд дамжуулалт болон агаар сэлгэлтээр үүсэх дулаан шилжүүлэлт;
b) барилгын дулааны баланст үзүүлэх дотор температур болон нарны дулаан ялгарлын хувь нэмэр;
c) барилгад тогтоогдсон тодорхой температурыг барихад шаардагдах халаалт болон хөргөлтийн жилийн эрчим хүчний хэрэглээ – далд дулааныг оруулахгүйгээр;
d) энэ олон улсын стандарт болон А.хавсралтад тодорхойлсон холбогдох стандартад байх мэдээллийн өгөгдлийг ашигласан барилгын халаалт болон хөргөлтийн жилийн эрчим хүчний хэрэглээ.
Барилга нь өөр өөр тогтоосон температур бүхий хэд хэдэн бүстэй, үечилсэн халаалтын болон хөргөлтийн системтэй байж болно.
Тооцооны үечлэл нэг сар эсвэл нэг цагаар байна. Орон сууцны зориулалттай барилгын хувьд тооцоог халаалтын болон хөргөлтийн улирлын аль алинд үндэслэн гүйцэтгэж болно.
Энэхүү олон улсын стандарт нь мөн хэрэглэгчийн цагийн хуваарь (тогтоосон температур, агаар сэлгэлтийн горим эсвэл хөдөлгөөнт нарны халхлалтын ажиллах хуваарь мэт)-ийг ашиглан хувилбарт ердийн цагийн аргыг танилцуулна.
Тооцооны төрөл бүрийн аргуудын үр дүн болон хэрэглээний хоорондох нийцэл, дэс дарааллыг баталж өгөх илүү дэлгэрэнгүй загварчилалын аргыг ашиглах талаар тооцооны явцад тайлбарлана. Энэ стандартад хязгаарын нөхцлүүд, физик өгөгдлүүд, сонгосон тооцооны аргачиллын хамаарлын талаарх энгийн дүрмийг өгсөн.
Уг стандартыг хэрэглэхэд үндэсний болон бүс нутгийн барилгын дүрэмд хэр таарч нийцэж байгаад анхаарал хандуулах нь зүйтэй. Үүнд эрчим хүчний гэрчилгээ авах
MNS ISO 13790 : 2013
2
стандарт нөхцөлд үндэслэсэн барилгын эрчим хүчний хэрэглээний тооцоо орно. Жишээ нь барилгын зөвшөөрөл авахад шаардагдах эрчим хүчний хамгийн бага хэрэглээний түвшний хангалтыг үнэлэхэд үр дүнг ашиглах ба энэ нь хуулийн хүрээнд байх ѐстой. Энэ тохиолдолд тооцоо нь хоѐрдмол утгагүй, давтан хийж боломжтой, мөн хянагдахуйц байх нь чухал юм. Баригдсан барилгын хувьд эрчим хүчний хэрэглээний тооцоо нь өгөгдөл цуглуулах үнэ-үр ашигтай холбоотойгоор шаардлагатай бүх өгөгдлийг цуглуулахад ихээхэн хүндрэлтэй, ажиллагаа ихтэй бол онцгой нөхцөл болно. Ийм тохиолдолд тооцоо нь өгөгдөл цуглуулах зардал болон өгөгдлийн нарийвчлалын хоорондох зөв балансыг барьсан байх нь чухал юм. Энэхүү стандарт нь эдгээр болон бусад тохиолдолд хэрэнлэх янз бүрийн сонголтыг санал болгоно. Энэ нь тухайн оронд барилга баригдах бүс, барилгын зориулалт болон ашиглалтын төрөл, мөн үнэлгээний зорилгоос хамаарах гэх мэт заавал хэрэглэх онцгой сонголтыг тухайн хэрэглэгч нь сонгосон эсэхээс хамаарна.
H. хавсралтад тооцооны аргын нийцлийн талаарх мэдээллийг харуулав.
Энэхүү олон улсын стандартыг тохирох өгөгдөл байгаа эсвэл нарийвчлалд нөлөөлөх онцгой физикийн нөлөөллийг тооцсон халаалт ба хөргөлттэй барилга болон хүний тав тухын нөхцлийг хангахаар халаах ба хөргөх боловч өөр зориулалтаар ашиглах барилга (үйлдвэрийн, хөдөө аж ахуйн, усан сан гэх мэт)-д зориулж боловсруулав.
Стандартын нэр: Дан барьцалдуулагчтай, шилэн мяндсан арматурт бүтээгдэхүүнийг турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6284   -   2011   15  х

1.1        Энэ стандарт нь дан барьцалдуулагчаар, шилэн  мяндсан арматуртай үйлдвэрлэсэн дээврийн долгионт хавтан, нуруу  ба хавтгай хавтан, зэрэг  бүтээгдэхүүн (цаашид “бүтээгдэхүүн” гэх)-д хамаарна.  

1.2        Энэхүү стандартаар 1.1-д дурдсан бүтээгдэхүүнийг шалгах, турших аргыг тогтооход хэрэглэнэ. 
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137415
Хэрэглэгчдийн анхааралд