Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 5-р хэсэг: Суман шилжүүлэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-5   -   2016   27  х
Энэхүү стандартад дор дурдсан асуудал хамаарна. Үүнд: - Суман шилжүүлэг ба түүний бүрдүүлэгч хэсгийн ажлын тодорхойлолтыг томьѐолох, үндсэн хэлбэрийг тодорхой болгох; - Суман шилжүүлэг ба түүний бүрдүүлэгч хэсгийг үйлдвэрлэхэд тавигдах хамгийн бага шаардлагыг тогтоох; - Суман шилжүүлэг ба түүний бүрдүүлэгч хэсгийн бүтэн ба хагас иж бүрдэлд шалгалт хийх, хүлцлийг ашиглах кодыг тодорхойлж өгөх; - Нийлүүлэлтийн хязгаар ба хамрах хүрээг тогтоох; - Суман шилжүүлэг ба түүний хэсгийг тодорхойлох, шалгах аргын жагсаалт гаргах.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 8-р хэсэг: Зай тохируулагч төхөөрөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-8   -   2016   26  х
Энэхүү стандарт нь зай тохируулагч төхөөрөмж, төрөл, бүрдэл хэсэг тэдгээрийн нэр томьѐог тодорхойлох. Зай тохируулагч төхөөрөмж, бүрдэл хэсгийг үйлдвэрлэхэд тавигдах хамгийн энгийн шаардлагыг тогтоох. Хяналт, зөвшөөрөгдөх хэмжээ /хүлцэл/-ний код боловсруулах. Ямар нэгэн зай тохируулагч төхөөрөмж болон түүний бүрдэл хэсгийг таних, ажиллагааг судлах аргыг тодорхойлох оршино.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 9-р хэсэг: Байршлын бүдүүвч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-9   -   2016   63  х
Энэхүү стандартад дараах асуудлыг авч үзнэ. Үүнд: - Сум ба тоонолжийн зураг төсөл хийх үйл явц болон энэхүү стандартын бусад хэсгийг хэрхэн ашиглахыг тусгаж өгөх; - Харилцан байршлын зураг төсөл боловсруулах явцад анхаарах гол гол шалгуурыг тогтоох, энэ дашрамд геометр ба материаллаг талаас авч үзэж мөн аюулгүй байдал, үйл ажиллагааны хэмжээг багтаана; - Зураг төслийг баталгаажуулах явцад шалгаж тогтоовол зохих гол гол шалгуурыг тодорхойлох; - Үйлдвэрийн цехэд эсвэл төмөр замын дэргэд угсарсан макет эд ангийг шалгахад зориулагдсан геометрийн ба геометрийн бус байдлаар хүлээн авах шалгуур тодорхойлох. Ингэхдээ макет угсрагдаагүй задгайгаар, хэсэгчлэн угсарсан, иж бүрдэл хэлбэрээр хүргэгдсэн тохиолдлыг авч үзнэ; - Нийлүүлэлтийн хязгаарыг тогтоох; - Хяналт явуулах хамгийн бага шаардлагыг тогтоох. - Энэхүү стандартыг үйлдвэрийн цехэд эсвэл төмөр зам орчимд анх удаа угсарсан эд анги, тоноглолд зөвхөн хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 6-р хэсэг: Мохоо болон энгийн тоонолж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-6   -   2016   26  х
Энэхүү стандарт дор дурдсан зүйлийг өөртөө хамааруулна. Үүнд: - Суман шилжүүлэг ба түүний бүрдүүлэгч хэсгийн ажлын нэр томьѐог тогтоох, үндсэн төрөл, хэлбэрийг тодорхойлох; - Оглолцол бүрийг дараах өөр өөр болон ялгаатай зүйлээр нь тодорхойлно. Үүнд: - Тоонолжийн геометр хэмжээс; - Бүтцийн төрөл, хэлбэр; - Үйлдвэрлэлийн процесс; - Зураг төслийн шалгуур; - Хүлцэл ба хяналт шалгалт.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 7-р хэсэг: Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-7   -   2016   61  х
Энэхүү стандартад дараах зүйл хамаарна. Үүнд: - Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолжийн ажлын нэр томьѐог тогтоох ба энэ нь хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж нь ажлын ирмэгийн ба түүний бүрдүүлэгч хэсгийн зай завсрыг хаах, гол төрлийг тогтоох гэсэн утгатай; - Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж эсвэл тэдгээрийг бүрдүүлэгч хэсгийн үйлдвэрлэлд шаардагддаг хамгийн наад захын мэдээллийн шаардлагыг жагсаалтыг гаргах; - Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж, ба тэдгээрийг бүрдүүлэгч хэсгийн магадалгаа, хүлцэлд хэрэглэх кодыг тодорхойлох; Нийлүүлэлтийн хязгаар хэмжээг тогтоох; - Хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолж эсвэл тэдгээрийг бүтцийн хэсгийг таниулдаг, бүртгэдэг аргын жагсаалтыг гаргах; - Дор дурдсан параметрийг ашиглаж хөдөлдөг хэсэгтэй тоонолжийг тодорхойлдог янз бүрийн арга замын жагсаалтыг гаргах. Үүнд: - Тоонолжийн геометр; - Бүтцийн төрөл;
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 6-р хэсэг: Хөндлөн салхийг тодорхойлох шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  14067-6   -   2016   128  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандартыг галт тэрэгний хөдөлгөөнд нөлөөлөх хөндлөн салхийг тодорхойлоход ашиглах ба энэ стандартыг хэрхэн ашиглах талаар зөвлөмжийг хавсралт М-д тусгасан. Энэ стандартад байгаа аргачлалыг 360 км/цаг хүртэлх хурдтай зорчигчийн галт тэрэг болон 160 км/цаг хүртэлх хурдтай ачааны галт тэргэнд ашиглана. Энэхүү стандартыг зорчигчийн вагон, моторт вагон бүхий хөдлөх бүрэлдэхүүн, ачааны вагон, рейлбус, зүтгүүр зэрэгт ашиглаж болно.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Зам. Суман шилжүүлэг ба огтлолцол 4-р хэсэг: Шилжүүлэлт, түгжилт, хяналт.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  13232-4   -   2016   17  х
Энэхүү стандарт нь шилжүүлэлт, түгжилт, хяналтын төхөөрөмж ба тэдгээрийн хөдөлгөөнт хэсгийг тодорхойлно.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 5-р хэсэг: Туннелийн аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  14067-5   -   2016   31  х
Энэ стандарт нь Туннелиэр явах галт тэрэгний аэродинамик ачаалалд хамаарна.
Стандартын нэр: Төмөр замын хэрэглээ. Аэродинамик. 4-р хэсэг: задгай замын аэродинамикт тавих шаардлага, туршилт хийх аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS EN  14067-4   -   2016   40  х
1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэхүү стандарт нь ил замаар яваа галт тэрэгний аэродинамикийн ачаалалд хамааралтай. Үүнд. - Түр болон бүр байрлуулсан байгууламжийг өнгөрч яваа галт тэрэг; - Зам хажууд байгаа хүний дэргэдүүр өнгөрч яваа галт тэрэг; - Зөрж буй хоѐр галт тэрэг. Энэ стандарт нь дурын урттай ил задгай байгууламж, дотроо замтай 20 м хүртэл урт битүү байгууламжид хамаарна. 20 м-ээс дээш урттай битүү байгууламжууд нь EN 14067-5 стандартад хамаарагдана. Сөрөг салхины нөлөөллөөс бий болох аэродинамикийн үзэгдлийг EN 14067-6 стандартад тайлбарлан оруулсан. Түүнээс гадна энэ стандарт ил задгай яваа галт тэрэгний хөдөлгөөний эсэргүүцлийг тооцоход хэрэглэнэ.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653741
Хэрэглэгчдийн анхааралд