Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Авто замын төмөр хашлага. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5614   -   2016   26  х
1. Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь гудамж, гүүрийн байгууламж, хонгилыг оролцуулан бүх автозамд автотээврийн хэрэгсэл, явган зорчигчдын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хэрэглэх автозамын төмөр хашлагыг/цаашид “хашлага” гэнэ/ үйлдвэрлэх, байрлуулах шаардлагыг тогтооход хамаарна. Энэ стандартын шаардлагын дагуу үйлдвэрлэсэн хашлагыг гүүрийн байгууламж, хонгилын хил хязгаар, автозамын хажууд болон зам хуваах зурвас дээр байрлуулна. Энэ стандарт нь матмал хоѐр долгионт дам нуруу хэрэглэн хийсэн хашлагад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Замын байгууламж. Унадаг дугуйн замыг төлөвлөхөд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5683   -   2016   9  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь хот, суурин газрын гол ба туслах зам, явган хүний зам дагуу буюу гүүрэн байгууламжийн зорчих хэсэг дээр болон түүний захаар унадаг дугуйн зам, эгнээг төлөвлөхөд тавих техникийн ерөнхий шаардлага, нэр томьѐог тодорхойлоход хамаарна. 1.1 Энэхүү стандартаар тодорхойлсон унадаг дугуйн зам, эгнээгээр мопедын хөдөлгөөнийг зөвшөөрнө. 1.2 Энэ стандарт нь мотоциклоор зорчих зам, замын хэсэгт хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан зам. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5682   -   2006   17  х
Энэ стандарт нь явган хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн замын зориулалт, хучилтын ангилал, бүтэц, шаардлагыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автозамын байгууламж Битумэн гадаргуун боловсруулалт бүхий хөнгөвчилсөн хучлагатай авто зам барих заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6516   -   2015   28  х
Энэхүү стандарт нь хөдөлгөөний эрчим багатай хэсэгт хямд өртөгтэй, энгийн хийцтэй замыг орон нутгийн материал ашиглан барихад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автозамын байгууламж Хөдөлгөөний эрчим багатай хэсэгт барих заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6335   -   2012   18  х
Энэхүү стандарт нь гар болон бага оврын техник ашиглан дайрган суурь үе барих болон түүн дээр дан болон давхар гадаргуун боловсруулалт хийх ажиллагааг хамарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Авто замын байгууламж Гудамж, замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн “U” хэлбэрийн төмөрбетон бүтээгдэхүүний бүтээц, нэр төрөл ба хэмжэ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6494   -   2014   50  х
1.1. Энэхүү стандарт нь хот суурин газрын гудамж замын гадаргуун ус зайлуулах
сувгийн ―U‖ хэлбэрийн төмөрбетон бүтээгдэхүүний бүтээц, нэр төрөл ба хэмжээст
хамаарна.
1.2. Энэхүү стандартад төмөрбетон ―U‖ сувгийн тооцоот өгөгдлүүдийг
хүснэгтүүдээр үзүүлэв.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сургуулийн бүс. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6444   -   2014   25  х
Энэхүү стандартаар сургуулийн бүсийн ойр орчимд явган зорчигч, авто зогсоол,
дугуйн зогсоол, анхааруулах тэмдэг, хурд сааруулагч зэргийг байгууламжийг
төлөвлөх, байрлуулах, ашиглах, хяналт тавих аргыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автомат багажаар авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого зохион байгуулах заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6596   -   2016   13  х
1. Хамрах хүрээ 1.1. “Автомат багажаар авто замын хөдөлгөөний эрчмийн тооллого зохион байгуулах заавар”-ыг хүчин төгөлдөр мөрдөж буй норм, журмыг баримтлан боловсруулсан болно. Энэхүү аргачлал нь зөвлөх шинж чанартай. 1.2. Энэхүү стандартыг авто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон замын хөдөлгөөний эрчим, хөдлөх бүрэлдэхүүний тооллого явуулах чиг үүрэг бүхий бусад байгууллагад зориулсан болно. 1.3. Энэхүү стандартад автомат багаж төхөөрөмжөөр авто замын хөдөлгөөний эрчим, бүрэлдэхүүний тооллого явуулах, өгөгдөл боловсруулах, хадгалах үйл ажиллагааны аргачилсан зөвлөмж болон тооллогын автомат системийн ажиллах үндсэн зарчмыг тусгасан болно. 1.4. Энэхүү стандартад уг аргачлалыг хэрэглэхтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны шаардлагыг тусгаагүй болно. Аргачлалыг хэрэглэх үеийн эрүүл мэндийн ба аюулгүй ажиллагааны дүрэм заавар болон хэрэглээний хязгаарлалтуудыг урьдчилан тодорхойлох нь хэрэглэгчийн үүрэг байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6597   -   2016   11  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ стандартаар холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалтын ажлыг хийхдээ автозам, төмөр зам болон гүүрэн байгууламжийг дайран гарахад тавигдах ерөнхий шаардлагыг тогтооход хамаарна. 1.2 Энэ стандартыг автозамын гүүр байгуулах зураг төсөв боловсруулах мэдээлэл холбооны сүлжээний зураг төсөв боловсруулах, ашиглалт, суурилуулалт, техникийн засвар үйлчилгээ хийх аж ахуйн нэгж, иргэд мөрдөн ажиллана.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629201
Хэрэглэгчдийн анхааралд