Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Автозам, замын байгууламжийн техник ашиглалтын түвшинг тогтоох, үнэлэх аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6441   -   2014   70  х
Энэхүү стандарт нь шинээр барьсан эсвэл шинэчилсэн автозам болон ашиглаж буй автозамын техник-ашиглалтын үзүүлэлтийг тодорхойлох, тэдгээрийн үр дүнд тулгуурлан автозамын техник-ашиглалтын түвшинг (цаашид ТАТТ гэх) үнэлэх аргачлалыг тодорхойлно.
1.2. Энэхүү стандарт нь асфальтбетон, битумээр боловсруулсан хучилттай автозамын техник-ашиглалтын түвшин тогтооход авто зам, замын байгууламжийн шинж чанар, үзүүлэлтүүдэд үзлэг хийх, хэмжилт хийх, талбайн бодит өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх зориулалтаар ашиглагдана. Автозам, замын байгууламжийн ашиглалтын бодит нөхцөл байдлын талаар бүрэн мэдээлэлтэй болж, замын элэгдэл, эвдрэл гэмтэлийг зогсоох, засан сайжруулах оновчтой арга хэмжээ авах боломжтой болно.
1.3. Уг стандартын тоон үзүүлэлтийн утгыг Си системийн нэгжээр илэрхийлсэн болно. Зөвхөн мэдээллийн зорилгоор хаалтанд тоон утгыг өгсөн болно.
1.4. Энэхүү стандартад туршилтын уг аргачлалыг хэрэглэхтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны бүх шаардлагыг тусгахыг зориогүй болно. Иймд туршилтын стандарт аргыг хэрэглэх үеийн эрүүл мэндийн ба аюулгүй ажиллагааны дүрэм заавар, болон хэрэглээний хязгаарлалтуудыг урьдчилан тодорхойлох нь хэрэглэгчийн үүрэг байна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Туршилтын машины хүчний заалтыг баталгаажуулах хүч хэмжих багажийг тохируулах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ASTM E  74   -   2016   33  х
1. Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт арга нь хүч хэмжих багажийг тохируулах дэс дарааллыг тодорхойлоход хамаарна. Дэс дараалалд дараах төрлийн багажууд багтсан болно. 1.1.1 Уян суналтын хүчийг хэмжих багажууд, ба 1.1.2 Тэнцвэржүүлэх болон хуваарь бүхий жижиг хавтгай зэрэг хүч үржүүлэх систем/багц багажууд байна. 1-Р ТАЙЛБАР. Туршилтын машины хүчний заалтыг баталгаажуулахад ачаалалгүй байхад тохируулах нь зохимжит арга юм. Тус зорилгоор жин тэсвэрлэлтийг шалгах тухай Е4 стандарт аргад заасан; жин тохируулах аргуудыг NIST –ийн 577-р техникийн зөвлөмж буюу Piston Cages зорилгоор жин тохруулах аргуудад заасан. 1.2 Стандартын үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг Си нэгжээр заасан. 1.3 Энэхүү стандарт аргыг статик хүч хэмжих багажуудыг тохируулахад ашиглана. Харин энэхүү аргыг динамик болон өндөр хурдны хүчийг хэмжихэд эсхүл энэхүү шалгах аргын дагуу динамик болон өндөр хурдны хүчийг хэмжсэн тохируулгын үр дүнг тодорхойлоход ашиглахгүй. 1.4 Энэхүү стандартад дурдсан материалууд, үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжүүд нь эвдрэх, гэмтэх аюултай байж болзошгүй. Стандартыг хэрэглэж, мөрдөх явцад гарч болох аюулгүйн ажиллагааны дүрмийг энэхүү стандартад тусгаагүй болно. Энэхүү стандартыг мөрдөж ажиллахдаа хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй, хэрэглээний заавруудын талаарх асуудлыг тухайн хэрэглэгч тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхийн өмнө сайтар судалж, тодорхойлсон байх ѐстой бөгөөд гарсан үр дагаврыг хариуцна.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217917
Хэрэглэгчдийн анхааралд