Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин -Үндсэн төрөл -Нэр томъёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6165   -   2006   6  х

Энэхүү стандартад газар шорооны ажлын машины ангилал буюу нэр томъёо, ямар ажиллагаа гүйцэтгэхийг тогтоож өгсөн. Үүнд: Хөрс болон бусад материалыг  ухах, ачих, тээвэрлэх, сэндийлэх болон нягтруулах. Жишээ нь: зам, далан, шуудуу байгуулах болон барилгын ажилд хэрэглэх г.м.

 

Стандартын нэр: Холбоослог хөрсийг гурван тэнхлэгт шахалтаар шүүрүүлэлтгүйгээр нягтруулж турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  4767   -   2017   24  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт нь эвдрээгүй бүтэцтэй ба цилиндр хэвэнд шахаж нягтруулсны дараа усаар норгож нэвчүүлсэн холбоослог (барьцалдах чанартай) хөрсний бат бэхийн шинж чанар болон хэв гажилтыг ачааллын доор тодорхойлоход хамаарна. Босоо тэнхлэгтийн, тогтмол хурдатгал бүхий шахалт (ачаалал)-ыг шүүрүүлэлтгүйгээр хийх үед нягтрал ба шилжисхийлт үзүүлнэ. 1.2 Энэ стандартаар босоо шахалтаар босоо хэв гажилт нүх сүвийн усны нэвчилт явагдах үеийн босоо даралтыг хэмжиж нийлбэр болон ачааллыг тооцоолдог. 1.3 Мөн энэ стандартаар холбоослог хөрсний бат бэх болон хэв гажилтыг тооцоолоход хэрэгтэй мэдээлэл болох Морын бат бэхийн муруй (дугуй) болон Юнгын модулийг тодорхойлдог. Ихэвчлэн 3 сорьцод хоорондоо ялгаатай ачааллыг өгч бат бэхийн муруйг тодорхойлно. 1.4 Бат бэхийн муруйг тодорхойлох болон туршилтын үр дүнг нэгтгэн боловсруулж үнэлэх ажлыг дадлага, туршлагатай мэргэжилтэн гүйцэтгэхийг шаардана. 1.5 Туршилтын үр дүнгийн тооцооллын утгын нарийвчлалыг ASTM D6026 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 1.6 Туршилтын аргачлалаар үр дүнг хэрхэн тооцоолох ба тэмдэглэхийг холбогдох стандартаар тодорхойлсон туршилтын материалын төрлийг өөрчлөх, үр дүнг боловсруулах аргыг тусгайлан өөрөөр судлах шаардлага гарвал энэхүү стандартад хамаарахгүй бөгөөд уг туршилтын арга, аргачлалаас гажсан тохиолдолд зураг төслийн тооцоонд нийцэхгүй болно. 1.7 Нэгж: Олон улсын СИ нэгж үнэлгээний дагуу тодорхойлно. Туршилтын үр дүнгийн тайланд СИ нэгжээс бусад нэгжүүдийг хэрэглэхгүй. 1.8 Нягт болон эзэлхүүн жингийн нэр томъѐо ихэвчлэн бие биенээ илэрхийлдэг. Нягт нь эзэлхүүн дэх масс байхад эзэлхүүн жин нь эзэлхүүн дэх хүч байдаг. Энэ стандартад нягтыг олон улсын СИ системийн нэгжээр илэрхийлнэ.
Стандартын нэр: Шүүрүүлж нягтруулаагүй холбоослог хөрсийг гурван тэнхлэгт шахалтаар турших арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  2850   -   2017   11  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ стандарт нь эвдрээгүй бүтэцтэй ба цилиндр хэвэнд шахаж нягтруулсны дараа усаар норгож нэвчүүлсэн холбоослог (барьцалдах чанартай) хөрсний бат бэхийн шинж чанар болон хэв гажилтыг ачааллын доор тодорхойлоход хамаарна. Сорьцыг гурван тэнхлэгт камерт шингэний даралтаар тодорхойлдог. Туршилтын явцад сорьцод нэвчилт хийж болохгүй. Босоо хэв гажилтын тогтмол хурдатгалд нэвчилт хийгээгүй үед сорьц нь шахалтаар шилжисхийлт үзүүлнэ. (Хяналттай даралт) 1.2 Энэ стандарт нь шүүрүүлж нягтруулаагүй хөрсний бат бэх шинж чанар болон ачааллын хэв гажилтын харьцааг тодорхойлох мэдээллээр хангах ба нүх сүвийн усны даралтыг засварлахгүйгээр сорьцод өгөх нийт ачааллын хэмжээг тодорхойлно. 1-Р ТАЙЛБАР: Холбоослог хөрсний нэг тэнхлэгтийн шахалтын бат бэхийг тодорхойлохдоо ASTM D2166 туршилтын аргыг хэрэглэнэ. 2-Р ТАЙЛБАР: Шүүрэлтгүйгээр нягтруулсан холбоослог хөрсний бат бэхийг нүх сүвийн даралтын хэмжилттэй хамт тодорхойлохдоо ASTM D4767 туршилтын аргыг хэрэглэнэ. 1.3 Туршилтын үр дүнгийн тооцооллын утгын орны нарийвчлалыг ASTM D6026 стандартын дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 1.3.1 Туршилтын аргачлалаар үр дүнг хэрхэн тооцоолох ба тэмдэглэхийг холбогдох стандартаар тодорхойлсон туршилтын материалын төрлийг өөрчлөх, үр дүнг боловсруулах аргыг тусгайлан өөрөөр судлах шаардлага гарвал энэхүү стандартад хамаарахгүй бөгөөд уг туршилтын арга, аргачлалаас гажсан тохиолдолд зураг төслийн тооцоонд нийцэхгүй болно. 1.4 Стандартад хэмжих нэгжүүдийг СИ системээр илэрхийлнэ. Хэмжих нэгжийг инч-паунд /inch-pound/ болон бусад ойролцоо нэгжүүдээр илэрхийлж болно. 1.5 Энэ стандартад уг шинжилгээг гүйцэтгэхэд шаардагдах аюулгүй ажиллагааг бүрэн гүйцэд оруулаагүй болно. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, хэрэглээний зохих хязгаарлалтыг урьдчилан тогтоох нь уг стандартын хэрэглэгчдийн хүлээх үүрэг юм.
Стандартын нэр: Том дүүргэгчийн нягт, харьцангуй нягт (хувийн жин) ба ус шингээлтийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm c  127   -   2017   10  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ стандарт нь том ширхэгтэй хайрга, дайрганы ширхэглэлийн дундаж нягт (ширхэг хоорондын зай хамаарахгүй), харьцангуй нягт болон ус шингээлтийг тодорхойлно. Туршилтын аргаас хамааран хуурай үеийн (OD), усаар ханасаны дараах гадаргуу нь хуурай (SSD) болон туйлын нягтыг тодорхойлон, кг/м3 нэгжээр илэрхийлнэ. Мөн үүнтэй адил хуурай үеийн харьцангуй нягт (OD), усаар ханасны дараах гадаргуу нь хуурай үе (SSD)–ийн болон туйлын харьцангуй нягтыг түргэвчилсэн аргаар тодорхойлно. Дүүргэгч материалыг хатаасны дараа хуурай үеийн нягт (OD) ба хуурай үеийн харьцангуй нягт (OD)–ыг тодорхойлно. Дүүргэгч материалыг тодорхой хугацаанд усанд сойж усаар бүрэн ханасны дараа гадаргуу нь хуурай үеийн нягт (SSD), гадаргуу нь хуурай үеийн харьцангуй нягт (SSD) болон ус шингээлтийг тодорхойлно. 1.2 Энэ стандартаар дүүргэгчийн нягтыг тодорхойлохдоо хэд хэдэн дүүргэгчийн нягтыг тодорхойлсны дараа тэдгээрийн дундаж үзүүлэлтийг авна. Энэхүү стандартын дагуу тодорхойлсон ширхэглэлийн дундаж нягт ба C29/C29M стандартын дагуу тодорхойлсон агсаасан нягтын үзүүлэлтийг үндэслэн дүүргэгчийн ширхэг хоорондын зайг тодорхойлдог. 1.3 C332 стандартын 1-р бүлэгт заасан хөнгөн дүүргэгчийн хайрга, дайрганд энэ туршилтын арга хамаарахгүй. 1.4 Туршилтын үр дүнгийн үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо СИ нэгжээр илэрхийлнэ. 1.5 Тайлбар болон нэмэлт мэдээлэл нь энэ стандартын текстийг мэдээллээр хангаж байгаа материал юм. Тайлбар болон нэмэлт мэдээлэлд агуулагдах хэсгийг энэ стандартын шаардлага гэж ойлгохгүй. (хүснэгт болон зурагт заасан хэсэг хамаарахгүй). 1.6 Энэ стандартыг хэрэглэхтэй холбогдон гарах аюулгүйн бүх үйл ажиллагааг тусгаагүй болно. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, хэрэглээний зохих хязгаарлалтыг урьдчилан тогтоох нь уг стандартыг хэрэглэгчийн хүлээх үүрэг хариуцлага болно.
Стандартын нэр: Жижиг дүүргэгчийн нягт, харьцангуй нягт (хувийн жин) ба ус шингээлтийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm c  128   -   2017   13  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ стандарт нь дүүргэгч материал болох жижиг (4,75 мм–ээс бага) ширхэгтэй дүүргэгч материалын ширхэглэлийн дундаж нягт (ширхэгийн хоорондын зай хамруулахгүй), харьцангуй нягт болон ус шингээлтийг тодорхойлно. Туршилтын аргачлалаас хамааран хуурай үеийн (OD), усаар ханасаны дараах гадаргуу нь хуурай болон туйлын нягт (SSD)–ыг тодорхойлон, кг/м3 нэгжээр илэрхийлнэ. Мөн үүнтэй адил хуурай үеийн харьцангуй нягт (OD), усаар ханасны дараах гадаргуу нь хуурай үе (SSD)–ийн болон туйлын харьцангуй нягтыг түргэвчилсэн аргаар тодорхойлно. Дүүргэгч материалыг хатаасны дараа хуурай үеийн нягт (OD) ба хуурай үеийн харьцангуй нягт (OD)–ыг тодорхойлно. Дүүргэгч материалыг тодорхой хугацаанд усанд сойж усаар бүрэн ханасны дараа усаар ханасаны дараах гадаргуу нь хуурай үеийн нягт (SSD), усаар ханасаны дараах гадаргуу нь хуурай үеийн харьцангуй нягт (SSD) болон ус шингээлтийг тодорхойлно. 1.2 Энэ стандарт нь дүүргэгчийн нягтыг тодорхойлохдоо хэд хэдэн дүүргэгчийн нягтыг тодорхойлсны дараа тэдгээрийн дундаж үзүүлэлтийг авна. Энэхүү стандартын дагуу тодорхойлсон ширхэглэлийн дундаж нягт ба С29/C29M стандартын дагуу тодорхойлсон агсаасан нягтын үзүүлэлтийг үндэслэн дүүргэгчийн ширхэг хоорондын зайг тодорхойлно. 1.3 C332 стандартын 1-р бүлэгийн хөнгөн дүүргэгчийн хайрга, дайрганд энэхүү туршилтын арга хамаарахгүй. 1.4 Туршилтын үр дүнгийн үзүүлэлтийг тодорхойлохдоо СИ нэгжээр илэрхийлнэ. 1.5 Тайлбар болон нэмэлт мэдээлэл нь энэ стандартын текстийг мэдээллээр хангаж байгаа материал юм. Тайлбар болон нэмэлт мэдээлэлд агуулагдах хэсгийг энэ стандартын шаардлага гэж ойлгож болохгүй. (хүснэгт болон зурагт заасан хэсэг хамаарахгүй). 1.6 Энэ стандартыг хэрэглэхтэй холбогдон гарах бүх аюулгүй үйл ажиллагааг тусгаагүй болно. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, хэрэглээний зохих хязгаарлалтыг урьдчилан тогтоох нь уг стандартыг хэрэглэгчийн хүлээх үүрэг хариуцлага болно.
Стандартын нэр: Хээрийн нөхцөлд ул хөрсийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6684   -   2017   14  х
Энэхүү стандартыг инженер-геологи, геотехникийн хээрийн судалгааны төрөл бүрийн өрөмдлөг, уулын малталтаар гаргаж авсан ул хөрсний дээж, мөн хадан ул хөрсний байгалийн гарш, илэрц ба тэдгээрээс авсан дээж, сорьцийг тодорхойлоход хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нягтруулсан хөрсний бат бэхийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6685   -   2017   7  х
Энэхүү стандарт нь ул хөрсийг нягтруулсны дараа даралт өгөхөд ус нэвчиж гарахгүй болтлоо нягтаршсан барилга, зам, талбай, далангийн шаварлаг ба цементлэг хөрсний болон байгалийн шаварлаг ул хөрсний эвдрээгүй, эвдэрсэн бүтэцтэй ул хөрсийг тусгай багаж, аргачлалаар дахин хэлбэржүүлсэн дээжид туршилт хийхэд тус тус хамаарна. Туршилтыг чөлөөт гадаргатай, цилиндр хэлбэртэй дээжид босоо тэнхлэгийн дагууд ачаалал (даралт) өгч дээжийг эвдэхэд зарцуулсан хугацаа, суултын хэмжээ болон нэгж талбайд үйлчлэх ачааллын (даралтын) хамгийн их утгыг тодорхойлно. Элсний нарийн үелэлүүдтэй, хагарч цуурсан, ан цавтай дээжид мөн хуурай ул хөрс, лаг шавар, хүлэр, тохиромжит чийгээс их чийгтэй нягтруулсан хөрсөд энэ стандартыг хэрэглэхгүй. Энэхүү туршилтын арга нь ASTM D 2850 ба MNS 3478:1983 буюу хам шахалтын туршилтыг орлохгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653468
Хэрэглэгчдийн анхааралд