Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи. Систем хоорондын телехолбоо ба мэдээлэл солилцоо. Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  18092   -   2015   47  х
Энэ стандарт нь компьютерийн дагалдах хэрэгслүүдийн харилцан холболтонд зориулсан 13,56 МГц-ийн төв давтамж дээр ажиллах индукцийн холбоост төхөөрөмжүүдийг ашиглаж буй Ойр Оронгийн Холбоо (цаашид ООХ гэх)-ны интерфейс ба протокол буюу товчоор ООХИП-1 (NFCIP-1)-ын холбооны горимуудыг тодорхойлно. Мөн сүлжээнд холбогдсон бүтээгдэхүүн ба хэрэглэгчийн тоног төхөөрөмжид зориулсан ООХ-ны төхөөрөмж ашигласан ямар нэг харилцаа холбооны сүлжээг хэрэгжүүлэх ООХ-ны интерфейс ба протокол (NFCIP-1)-ын холбооны идэвхитэй (актив) ба идэвхигүй (пассив) горимын хоѐуланг нь тодорхойлж өгнө. Тухайлбал, энэ олон улсын стандарт нь модуляцын схем, кодлол, дамжуулалтын хурд, РД (радио давтамжийн) интерфейс дэх фреймийн формат, түүнчлэн эхлэлийн тохируулгын үед өгөгдлийн мөргөлдөөнийг хянахад шаардагдах эхлэлийн тохируулгын схем ба нөхцөл зэргийг тогтоож өгнө. Үүнээс гадна, протокол идэвхижүүлэлт, өгөгдөл солилцох аргуудыг оролцуулан дамжуулалтын протоколыг тодорхойлно. Систем хоорондын мэдээллийн солилцоо нь солилцох код болон өгөгдлийн бүтэц дээр солилцооны талууд хоорондын хэлэлцээг наад зах нь бас шаарддаг.
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи- Нээлттэй системүүдийн харилцан холболт – Физик үйлчилгээний тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  10022   -   2013   27  х
Энэ олон улсын стандарт/зөвлөмж (цаашид стандарт) нь нээлттэй системүүдийн харилцан холболт (цаашид НСХХ)-ын Физик1 үйлчилгээг дараах аргаар тодорхойлно. Үүнд:
a) Үйлчилгээний тохиолдлууд болон командын үйлдлүүд;
b) Тохиолдол болон команд бүрт холбогдох өгөгдлийн параметр;
c) Тэдгээрийн харилцан хамаарал болон командын хүчин төгөлдөр дараалал.
Энэхүү стандартын үндсэн зорилго нь Физик үйлчилгээний ойлголтын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох ба үйлчилгээ нь НСХХ-ын концепцийг хангахаас гадна Физик layer протоколын хөгжлийг дэмжинэ.
Энэ стандарт нь системүүд хоорондын интерфейс болон нэгжийн хэрэгсэл болон бүтээгдэхүүн, хувийн хэрэгслийг тодорхойлдоггүй. Энэ стандартад тусгагдсан тоног төхөөрөмжийн зохицол нь уг стандартад бүрэн тодорхойлогдсон протоколуудын зохицлоор хэрэгжинэ.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23461434
Хэрэглэгчдийн анхааралд