Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 4-1-р хэсэг: Ерөнхий горимын бүлэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  29110-4-1   -   2015   67  х
1.1 Хэрэглээний салбар ISO/IEC 29110 стандартыг Бичил нэгж (цаашид БН гэх)-үүд хэрэглэнэ. БН-д 25 хүртэлх хүнтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хэлтэс эсвэл төсөл хамаарна. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлогдсон програм хангамжийн програм хангамжийн процесс нь БН-ээс том байгууллагад хамаарахгүй. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлогдсон програм хангамжийн програм хангамжийн процесс нь програм хангамжийн системийг худалдаж авах болон хэрэглэх үед мөн түүнчлэн боловсруулах болон нийлүүлэх үед БН-үүдэд хэрэглэгдэж болно. Програм хангамжийн системийн бүтцийн аль ч түвшинд, мөн програм хангамжийн програм хангамжийн аль ч шатанд эдгээрийг хэрэглэж болно. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлогдсон процесс нь БН-ийн ашигтай гэсэн нэмэлт процессыг ашиглахыг хориглох эсвэл саад болоход зориулагдаагүй болно. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэгт ерөнхий горимын бүлэг доторхи үндсэн БН-ийн горимыг тодорхойлно. Үндсэн БН-ийн горим нь програм хангамжийн хөгжүүлэлтэнд оролцсон БН-үүдэд хамаарна. ISO/IEC 12207 стандартын төслийн удирдлага болон програм хангамж боловсруулах процесс, дан төслөөс гарах ISO/IEC 15289:2006 стандартын бүтээгдэхүүнийг энд сонгосон. Үүний зорилго нь ISO/IEC 12207 болон ISO/IEC 15289:2006 стандартын дэд багцын норматив болон мэдээллийн уялдаа холбоог хангахад оршино.
Стандартын нэр: Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 1-р хэсэг: Тойм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  29110-1   -   2015   16  х
ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэгт ISO/IEC 29110 бүлэг стандартыг ойлгож, хэрэглэхэд шаардагдах үндсэн ойлголтыг тодорхойлсон. Энд Бичил нэгжийн (цаашид БН гэх) хэрэгцээ, онцлог шинжийг танилцуулах бөгөөд БН-ийн тодорхой горим, баримт бичиг, стандарт болон удирдамжийн үндэслэлийг тайлбарласан. Энд мөн үйл явц, цикл болон стандартчиллын талаарх ойлголтыг танилцуулах ба ISO/IEC 29110 багц стандартад хэрэглэгдэх бизнесийн нийтлэг нэр томьѐог тодорхойлсон. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэг нь БН-д тохиромжтой. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлсон цикл үйл явцыг БН-ээс том нэгжид хэрэглэж болохгүй гэсэн үг биш юм.
Стандартын нэр: Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 2-р хэсэг: Ерөнхий бүтэц ба системчлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  29110-2   -   2015   22  х
Олон улсын ISO/IEC 29110 стандарт нь бичил нэгжид (цаашид БН гэнэ) хэрэглэгдэнэ. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлогдсон циклийн процесс нь БН-ээс том байгууллагад хамаарахгүй. ISO/IEC 29110 стандарт нь томоохон байгууллагад тулгарсан тодорхой асуудлуудыг мөн үл хамаарна. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлсон циклийн процесс нь програм хангамжийн системийг худалдаж авах болон хэрэглэх болон боловсруулах болон нийлүүлэх үед БН-д хэрэглэж болно. Програм хангамжийн системийн бүтцийн аль ч түвшинд, мөн циклийн аль ч шатанд эдгээрийг хэрэглэж болно. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлсон процесс нь БН-ийн ашигтай гэсэн нэмэлт процессыг ашиглахыг хориглох эсвэл саад болоход зориулагдаагүй болно. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэгт бичил нэгжид зориулсан Програм хангамж хөгжүүлэлтийн горимын үндсэн ойлголтыг танилцуулах бөгөөд бичил нэгжүүдтэй холбоотой баримт бичигт хэрэглэдэг нийтлэг нэр томьѐог тодорхойлно.
Стандартын нэр: Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 3-р хэсэг: Үнэлгээний заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  29110-3   -   2015   7  х
ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэгт бичил нэгж (цаашид БН гэх)-ийн горимыг тодорхойлох зорилгыг хангах процессын үнэлгээний удирдамж болон нийцлийн шаардлагыг тодорхойлно. Энэ нь бүх БН-ийн горимд хамаарах бөгөөд ISO/IEC 15504-2 стандарттай нийцнэ. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсгийг дараахь байдлаар хэрэглэх боломжтой.
Стандартын нэр: Програм хангамжийн боловсруулалт — Програм хангамж боловсруулагч мэргэжилтнүүдийг гэрчилгээжүүлэх – Харьцуулалтын хүрээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  24773   -   2011   8  х

Олон улсын энэ стандартыг хэрэглэх дараах тодорхой хэрэглэгчийг тодорхойлсон:

¾     Сурган хүмүүжүүлэгч, судлаачид болон хичээлийн хөтөлбөр боловсруулагч: Хичээлийн хөтөлбөрийн бүтцээ тодорхойлох, бусад хичээл, боловсролын шаардлагатай нийцүүлэх, шинэ хөтөлбөр боловсруулах, харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар шийдвэр гаргахдаа энэ стандартын 4.1-ээс 4.6, 5 болон 6-р зүйлийг ашиглана.

¾      Шалгагч байгууллага: Шалгалт зохион байгуулах, эсхүл үнэлгээний хөтөлбөр бий болгох, харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар шийдвэр гаргахдаа энэ стандартын 4.1-ээс 4.6, 5 болон 6-р зүйлийг ашиглана.

¾     Аж үйлдвэрийн болон мэргэжлийн байгууллага: Гэрчилгээжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулах, ашиглах, харилцан хүлээн зөвшөөрөх талаар шийдвэр гаргахдаа энэ стандартыг ашиглана.

Төрийн байгууллага: Бодлого боловсруулах, шийдвэрийг санхүүжүүлэх, чадварыг үнэлэх, мэргэжилтнүүдийг зохицуулах, улс хоорондын худалдааны гэрээг хөнгөвчлөхийн тулд олон улсын энэ стандартыг ашиглана.
Стандартын нэр: Програм хангамжийн боловсруулалт — Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE)– Чанарын шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6248   -   2011   18  х

Энэ стандартаар програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлагын тодорхойлолтод тавих шаардлага болон техникийн тодорхойлолтыг тогтоосон.

Энэ стандарт нь худалдан авагч, нийлүүлэгч аль ч байгууллагад хамааралтай. Програм хангамжийн чанарын шаардлагыг ангилах, програм хангамжийн чанарын хэмжүүрийн үүднээс чанарын шаардлагыг тоогоор илэрхийлэх суурийг бий болгохын тулд ISO/IEC 25010 [ISO/IEC 9126-1 стандартыг халсан] стандартад тодорхойлсон чанарын загварыг ашигладаг.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Програм хангамжийн боловсруулалт — Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE)– Хэмжилтийн суурь загвар бол
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6246   -   2011   13  х
Энэ стандартын үйлчлэх хүрээнд програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын хэмжүүрийг SQuaRE серийн бусад баримт бичигтэй хамааралтайгаар сонгон авах, бий болгох ажиллагаа хамаарна. Түүнээс гадна олон улсын энэ стандарт нь мэдээллийн шинжтэй дараах хавсралтууд болон ном зүйн жагсаалтыг агуулсан болно. 
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Програм хангамжийн инженерчлэл. Бичил нэгжид зориулсан програм хангамж хөгжүүлэлтийн циклийн горим. 5-1-2-р хэсэг: Менежмент болон инженерчлэлийн тодорхойлолт: Ерөнхий горимын бүлэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  29110-5-1-2   -   2015   36  х
ISO/IEC 29110 стандартыг бичил нэгж (цаашид БН гэх)-үүдэд хэрэглэнэ. БН-д 25 хүртэлх хүнтэй аж ахуйн нэгж, байгууллага, хэлтэс эсвэл төсөл хамаарна. ISO/IEC 29110 стандартад тодорхойлсон програм хангамжийн програм хангамжийн процесс нь БН-ээс том байгууллагад хамаарахгүй. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэгт бичил нэгжийн удирдлага болон инженерчлэлийг ISO/IEC 29110-4-1-т тодорхойлсон төслийн удирдлага ба програм хангамж хөгжүүлэлтийн процессоор илэрхийлэв. ISO/IEC 29110 стандартын энэ хэсэг нь БН-д ашигтай нэмэлт процессийг ашиглахыг хориглох эсвэл саад болоход зориулагдаагүй болно. Үүний зорилго нь нэгжийн дотоод болон гадаад програм хангамж хөгжүүлэлтийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд төслийн баг болон хэрэглэгчдийн хоорондын уялдаа холбоог гэрээгээр хангахад оршино.
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Үгийн сан – Систем хөгжүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO/IEC  2382-20   -   2011   17  х

ISO/IEC 2382-ын энэ хэсэг нь мэдээллийн технологийн олон улсын харилцааг дэмжих зориулалттай. Энэ нь мэдээллийн технологийн салбарт хамаарах тухайлсан ойлголтуудын нэр томъёо, тодорхойлолтыг хоёр хэлээр илэрхийлж зүйл заалт хоорондын уялдааг тогтоодог.

Стандартын нэр: Програм хангамжийн боловсруулалт — Програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын шаардлага болон үнэлгээ (SQuaRE)– Програм хангамжийн болон тү
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6245   -   2011   16  х

Энэ стандартаар дараах зүйлсийг тодорхойлсон болно:

a)    Дотроос нь болон гаднаас нь хэмжиж болдог дэд үзүүлэлтүүдэд хуваагддаг найман бүлэг үзүүлэлтээс програм хангамжийн бүтээгдэхүүний чанарын загвар бүрдэнэ. Програм хангамжийг компьютерийн системийн нэг хэсэг болгон ашиглаж байх үед эдгээр дэд үзүүлэлтийг гаднаас нь илрүүлэн гаргасан бөгөөд тэрээр програм хангамжийн дотоод шинжүүд болон компьютерийн системийн зан үйлийн үр дүн юм.

Бүтээгдэхүүнийг бодитойгоор ашиглаж байх үед хэмжиж болдог дэд үзүүлэлтүүдэд хуваагддаг гурван үзүүлэлтээс системийн ашиглалтын чанарын загвар бүрдэнэ. Ашиглалтын тодорхой нөхцөлд програм хангамжийн чанарыг тодорхойлох юмуу хэмжихийн тулд ашиглалтын чанарыг ашиглаж байгаа үед програм хангамжийн чанарын найман үзүүлэлт түүнд нөлөөлж болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24130643
Хэрэглэгчдийн анхааралд