Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.Хайлуулж ширээх холболтын метал ширээсийн дагуу сунгах сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5178   -   2007   6  х

Энэхүү Олон улсын стандарт нь хайлуулж ширээсэн холболтын механик шинж чанарыг тодорхойлохын тулд ширээсийн цилиндрийг татаж сунган шалгах сорилын сорьцын хэмжээ болон горимыг нарийвчлан зааж өгнө.

 

 

 

 

Мөн стандартыг хайлуулж ширээсэн холболт бүхий бүх хэлбэрийн метал материал буюу тэрхүү холболт нь ISO 6892 стандартын дагуу цилиндр сорилыг гүйцэтгэхэд хангалттай хэмжээтэй байна.

 

 

 

 

Энэ стандартад өөрөөр заагаагүй бол ISO 6892 стандартын ерөнхий зарчмыг удирдлага болгоно.

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. 1-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын хатуулгийн сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9015-1   -   2007   15  х

МNS ISO 9015-1 стандартын энэ хэсэг нь метал материалыг цахилгаан нуман ширээсэн холболтын хөндлөн огтлолын хатуулгийн сорилтыг нарийвчлан тодорхойлно.

 

 

 

 

Энэ хэсэг нь ерөнхийдөө ISO 6507-1 стандартын дагуу Виккерсийн хатуулгийг 49,03 Н болон 98,07 Н ачаалалтай ( эсвэл HV 5 болон HV 10 шкалаар ) туршихад хамаарна.

 

 

 

 

Гэхдээ энэ стандартын зарчмыг ISO 6506-1 стандартын дагуу Бринеллийн хатуулгийг (HB 2,5/15,625 болон HB 1/2,5 хоёр сорилтын ачааллын аль тохиромжтойг нь сонгон), мөн МNS ISO 6507-1 болон МNS ISO 9015-2 стандартын дагуу бичил хатуулгийг туршихад хэрэглэж болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛБАР: Эх метал болон ширээлтийн метал хоёрын хатуулгийн дээд, доод утгыг сорилтоор баталгаатай тогтоосон байх шаардлагатай.

 

 

 

 

МNS ISO 9015-1:2007 стандартын энэ хэсгийг аустенитийн зэвэрдэггүй гангийн ширээлтийг туршихад хэрэглэх боломжгүй.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсний эвдэх сорилт 2-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын бичил хатуулгийн сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9015-2   -   2007   9  х

МNS ISO 9015 стандартын энэ хэсэг нь хатуулгийн өөрчлөлт ихтэй метал материалыг цахилгаан нуман ширээсэн холболтын хөндлөн огтлолын бичил хатуулгийн сорилтыг гүйцэтгэх аргачлалыг нарийвчлан тодорхойлно.

 

 

 

ISO 6507-1 стандартын дагуу Виккерсийн хатуулгийг 0,98Н-49Н хүртэл ачаалалтай (эсвэл HV 0,1- ээс HV 5 хүртэл заалтаар) турших аргачлалыг мөн энэхүү стандартад хамруулсан болно.

 

 

 

.

 

 

 

ТАЙЛБАР: Үндсэн метал болон ширээлтийн метал хоёрын ( үндсэн метал нь хоёр өөр төрөл  байх тохиолдолд аль алины) хатуулгийн дээд, доод утгыг туршилтаар баталгаатай тогтоосон байх шаардлагатай.

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.Хугалах сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9017   -   2007   13  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь гадаргуу дахь хатуу хольц, дутуу ширээлт, хайлуулалт, сүв, цав гэх мэт далд согогийн төрөл, хэмжээний талаарх мэдээллийг агуулсан дарааллыг тогтоох аргачлал болон сорилтын сорьцын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

 

 

Энэхүү олон улсын стандарт нь зузаан нь 2 мм-тэй тэнцүү буюу түүнээс дээш, дурын аргаар хайлуулж ширээсэн холболтын бүх төрлийн ширээсэн метал материалд хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал дахь геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг: Даралтаар гагнах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6520-2   -   2003   13  х
Энэхүү стандарт нь даралттай хийсэн гагнаасад байж болох согогийг нэгтгэн ангилж, түгээмэл нэр оноосон. Даралтаар гагнахад үүсдэг янз бүрийн согогийн зөвхөн төрөл, хэлбэр ба хэмжээг багтаасан. Металлургийн согог энд хамаарахгүй. Гагнах ажилбараас өөр замаар үүссэн согог, жишээлбэл нэмэлт хүчдэл, ачаалал буюу орчны нөлөөлөх хүчин зүйлсийг энэ стандартад хамруулаагүй.
Дурдсан согог ба тухайн хийцийн ашиглалтын үр дагавар нь холболтын өвөрмөц шаардлагаас хамаарах учир энэ тухай мэдээллийг тусгаагүй болно.
Стандартын нэр: Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал дахь геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг: Хайлуулж гагнах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6520-1   -   2003   23  х
Олон улсын стандартын энэхүү хэсэг нь гагнаасын согогийг ангилж тайлбарлах үүрэг гүйцэтгэнэ.
Төөрөлдөхөөс сэргийлж согогийн төрлийг тайлбартай нь тодорхойлж шаардлагатай газарт зургаар үзүүлэв.
Стандартын нэр: Гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболт -Согогоор чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5817   -   2002   13  х

Олон улсын энэ стандартаар гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболтын согогийн түвшинг тодорхойлох арга зүйн зааврыг тогтооно. Олон янзын гагнасан бэлдэцэд ашиглах боломж бүрдүүлэхийн тулд гурван түвшинд ангилсан. Түвшин нь үйлдвэрлэлийн чанарт хамаарахаас бус үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашиглалтад тэнцэх асуудалтай холбоогүй.

Стандартын нэр: Металл материалын гагнаасыг эвдэх шалгалт. Нугалах шалгалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5173   -   2003   18  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь тулгасан гагнаас, шавалттай тулгасан гагнаас (шавалтын хавтан дахь гагнаас ба шавах гагнаас гэж хоёр хуваана) болон тулгасан гагнаасгүй шавалтаас авсан шалгалтын сорьцод холболтын гадаргуугийн ойролцоо буюу холболтод согог байгаа эсэх, уян налархайг үнэлэх зорилгоор суурь, нүүр болон хажуугаар нь хөндлөн нугалах шалгалт хийх аргыг тодорхойлно.  

 

Түүнчлэн энэ олон улсын стандарт нь үндсэн материал ба дүүргэгч металл физик ба механик шинж чанараараа эрс ялгаатай үед гетероген хийцийн хөндлөн нугалах шалгалтын оронд суурь ба нүүрэн талаар дагууд нь нугалах шалгалтыг гүйцэтгэх аргыг тодорхойлно.

 

Энэхүү олон улсын стандартыг хайлуулж гагнах цахилгаан нуман гагнуурын процессоор хийсэн гагнаас бүхий бүх төрлийн металл материалд хэрэглэнэ.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217114
Хэрэглэгчдийн анхааралд