Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.Хайлуулж ширээх холболтын метал ширээсийн дагуу сунгах сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5178   -   2007   6  х

Энэхүү Олон улсын стандарт нь хайлуулж ширээсэн холболтын механик шинж чанарыг тодорхойлохын тулд ширээсийн цилиндрийг татаж сунган шалгах сорилын сорьцын хэмжээ болон горимыг нарийвчлан зааж өгнө.

 

 

 

 

Мөн стандартыг хайлуулж ширээсэн холболт бүхий бүх хэлбэрийн метал материал буюу тэрхүү холболт нь ISO 6892 стандартын дагуу цилиндр сорилыг гүйцэтгэхэд хангалттай хэмжээтэй байна.

 

 

 

 

Энэ стандартад өөрөөр заагаагүй бол ISO 6892 стандартын ерөнхий зарчмыг удирдлага болгоно.

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт. 1-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын хатуулгийн сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9015-1   -   2007   15  х

МNS ISO 9015-1 стандартын энэ хэсэг нь метал материалыг цахилгаан нуман ширээсэн холболтын хөндлөн огтлолын хатуулгийн сорилтыг нарийвчлан тодорхойлно.

 

 

 

 

Энэ хэсэг нь ерөнхийдөө ISO 6507-1 стандартын дагуу Виккерсийн хатуулгийг 49,03 Н болон 98,07 Н ачаалалтай ( эсвэл HV 5 болон HV 10 шкалаар ) туршихад хамаарна.

 

 

 

 

Гэхдээ энэ стандартын зарчмыг ISO 6506-1 стандартын дагуу Бринеллийн хатуулгийг (HB 2,5/15,625 болон HB 1/2,5 хоёр сорилтын ачааллын аль тохиромжтойг нь сонгон), мөн МNS ISO 6507-1 болон МNS ISO 9015-2 стандартын дагуу бичил хатуулгийг туршихад хэрэглэж болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЙЛБАР: Эх метал болон ширээлтийн метал хоёрын хатуулгийн дээд, доод утгыг сорилтоор баталгаатай тогтоосон байх шаардлагатай.

 

 

 

 

МNS ISO 9015-1:2007 стандартын энэ хэсгийг аустенитийн зэвэрдэггүй гангийн ширээлтийг туршихад хэрэглэх боломжгүй.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсний эвдэх сорилт 2-р хэсэг: Нуман ширээсэн холболтын бичил хатуулгийн сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9015-2   -   2007   9  х

МNS ISO 9015 стандартын энэ хэсэг нь хатуулгийн өөрчлөлт ихтэй метал материалыг цахилгаан нуман ширээсэн холболтын хөндлөн огтлолын бичил хатуулгийн сорилтыг гүйцэтгэх аргачлалыг нарийвчлан тодорхойлно.

 

 

 

ISO 6507-1 стандартын дагуу Виккерсийн хатуулгийг 0,98Н-49Н хүртэл ачаалалтай (эсвэл HV 0,1- ээс HV 5 хүртэл заалтаар) турших аргачлалыг мөн энэхүү стандартад хамруулсан болно.

 

 

 

.

 

 

 

ТАЙЛБАР: Үндсэн метал болон ширээлтийн метал хоёрын ( үндсэн метал нь хоёр өөр төрөл  байх тохиолдолд аль алины) хатуулгийн дээд, доод утгыг туршилтаар баталгаатай тогтоосон байх шаардлагатай.

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Метал материалын ширээсийг эвдэж шалгах сорилт.Хугалах сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9017   -   2007   13  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь гадаргуу дахь хатуу хольц, дутуу ширээлт, хайлуулалт, сүв, цав гэх мэт далд согогийн төрөл, хэмжээний талаарх мэдээллийг агуулсан дарааллыг тогтоох аргачлал болон сорилтын сорьцын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

 

 

Энэхүү олон улсын стандарт нь зузаан нь 2 мм-тэй тэнцүү буюу түүнээс дээш, дурын аргаар хайлуулж ширээсэн холболтын бүх төрлийн ширээсэн метал материалд хэрэглэнэ.

 

 

Стандартын нэр: Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал дахь геометр согогийн ангилал. 2-р хэсэг: Даралтаар гагнах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6520-2   -   2003   13  х
Энэхүү стандарт нь даралттай хийсэн гагнаасад байж болох согогийг нэгтгэн ангилж, түгээмэл нэр оноосон. Даралтаар гагнахад үүсдэг янз бүрийн согогийн зөвхөн төрөл, хэлбэр ба хэмжээг багтаасан. Металлургийн согог энд хамаарахгүй. Гагнах ажилбараас өөр замаар үүссэн согог, жишээлбэл нэмэлт хүчдэл, ачаалал буюу орчны нөлөөлөх хүчин зүйлсийг энэ стандартад хамруулаагүй.
Дурдсан согог ба тухайн хийцийн ашиглалтын үр дагавар нь холболтын өвөрмөц шаардлагаас хамаарах учир энэ тухай мэдээллийг тусгаагүй болно.
Стандартын нэр: Гагнах ба хайлшжуулах процесс. Металл материал дахь геометр согогийн ангилал. 1-р хэсэг: Хайлуулж гагнах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6520-1   -   2003   23  х
Олон улсын стандартын энэхүү хэсэг нь гагнаасын согогийг ангилж тайлбарлах үүрэг гүйцэтгэнэ.
Төөрөлдөхөөс сэргийлж согогийн төрлийг тайлбартай нь тодорхойлж шаардлагатай газарт зургаар үзүүлэв.
Стандартын нэр: Гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболт -Согогоор чанарын түвшинг үнэлэх арга зүйн заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5817   -   2002   13  х

Олон улсын энэ стандартаар гангийн цахилгаан нуман гагнууран холболтын согогийн түвшинг тодорхойлох арга зүйн зааврыг тогтооно. Олон янзын гагнасан бэлдэцэд ашиглах боломж бүрдүүлэхийн тулд гурван түвшинд ангилсан. Түвшин нь үйлдвэрлэлийн чанарт хамаарахаас бус үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний ашиглалтад тэнцэх асуудалтай холбоогүй.

Стандартын нэр: Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  17640   -   2018   27  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь хэт авиаг бага замхруулдаг (ялангуяа сарнилаар замхардаггүй) 8 мм болон түүнээс дээш зузаантай, 0 0С – 60 0С температуртай метал материалын хайлуулж ширээсэн холболтыг хэт авианы гар аргаар шалгах журмыг тогтооно. Энэ стандарт нь анхнаасаа ширээс болон эх материал нь хоѐул феррит байх, бүрэн нэвтрэлттэй ширээсэн холболтонд голлон зориулагдсан. Хэт авианы дагуу долгион нь 5920 50 м/с хурдтай, хөндлөн долгион нь 3255 30 м/с хурдтай тархдаг ган дээр үндэслэсэн хэт авианы материалаас хамааралтай утгуудыг энэ стандартад авч хэрэглэсэн. Энэ стандарт нь согог бүртгэх магадлалаар нь шалгалтын түвшинг дөрөв ангилдаг. Шалгалтын A, B болон C түвшинг сонгох журмыг А хавсралтад үзүүлсэн. Энэ стандарт нь ерөнхий шаардлагад нийцсэн тодорхой хэрэглээний шалгалтын D түвшингийн шаардлагуудыг тодорхойлно. Шалгалтын D түвшинг зөвхөн шаардлагад нийцсэн үед хэрэглэнэ. Энэ нь Феррит гангаас бусад металын хагас нэвтрэлттэй ширээсэн холболтын шалгалт, автомат төхөөрөмжийн шалгалт болон 0 0С – 60 0С-ээс өөр температуртай биеийн шалгалтыг агуулна. Энэ стандарт нь илэрцийг үнэлэх болон хүлцэх зорилгод дараах аргуудын аль нэгийг нь хэрэглэж болно. a) Согогийн урт болон согогийн сигналын эхоны далайц дээр голлон үндэслэсэн үнэлгээ b) Хайгчийг хөдөлгөх аргаар согогийн үзүүлэлт болон хэмжээг тодорхойлох дээр үндэслэсэн үнэлгээ
Стандартын нэр: Металл материалын гагнаасыг эвдэх шалгалт. Нугалах шалгалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5173   -   2003   18  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь тулгасан гагнаас, шавалттай тулгасан гагнаас (шавалтын хавтан дахь гагнаас ба шавах гагнаас гэж хоёр хуваана) болон тулгасан гагнаасгүй шавалтаас авсан шалгалтын сорьцод холболтын гадаргуугийн ойролцоо буюу холболтод согог байгаа эсэх, уян налархайг үнэлэх зорилгоор суурь, нүүр болон хажуугаар нь хөндлөн нугалах шалгалт хийх аргыг тодорхойлно.  

 

Түүнчлэн энэ олон улсын стандарт нь үндсэн материал ба дүүргэгч металл физик ба механик шинж чанараараа эрс ялгаатай үед гетероген хийцийн хөндлөн нугалах шалгалтын оронд суурь ба нүүрэн талаар дагууд нь нугалах шалгалтыг гүйцэтгэх аргыг тодорхойлно.

 

Энэхүү олон улсын стандартыг хайлуулж гагнах цахилгаан нуман гагнуурын процессоор хийсэн гагнаас бүхий бүх төрлийн металл материалд хэрэглэнэ.

Стандартын нэр: Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Аустенит ган, никель суурьтай хайлшны ширээсийн сорил
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  22825   -   2018   25  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь дараахь төрлийн ширээсийг хэт авиагаар шалгах журам боловсруулахад баримтлах арга замыг тодорхойлно. - Аустенит зэвэрдэггүй гангийн ширээс - Никель суурьтай хайлшны ширээс - Дуплекс гангийн ширээс - Хоѐр өөр төрлийн гангийн ширээс - Аустенит гангийн ширээс Шалгалтын зорилго нь олон янз байж болно. Жишээ нь: - чанарын түвшинг тогтоох ( үйлдвэрлэлд) - ашиглалтын явцад үүсэх тодорхой илэрцийг илрүүлэх. Ширээс хүлээн авах шалгуурыг энэ стандартад тусгаагүй ч шалгалтын хүрээнээс хамааруулж хэрэглэнэ (Заалт 4.1 үз). Энэ стандартын шаардлагыг гар болон механикжуулсан шалгалтын алинд ч мөрдөнө.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS ISO/IEC TR 17028:2019 Тохирлын үнэлгээ. Үйлчилгээний баталгаажуулалтын схемийн заавар ба жишээ стандартыг батлан гаргалаа.
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 13.1. -д “Тохирлын үнэлгээний зорилго нь бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг ханг ...

2019-01-31 15:29:56 Дэлгэрэнгүй
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25862052
Хэрэглэгчдийн анхааралд