Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Цаганд тавих нэмэлт шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-26   -   2001   6  х

Энэ стандартаар 250 В-оос илүүгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий цахилгаан цаг (цаашид багаж гэж нэрлэх )-ны  аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно.

Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилгах зориулалтын нам хүчдэлийн хэлхээний холбох хэрэгсэл. Мушгиж холбох хэрэгсэлд тавих тусгай шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  998-2-4   -   2002   13  х
Энэхүү стандарт нь хоѐр буюу түүнээс олон хатуу зэс (нэг буюу олон
шөрмөстэй) ба 0,5-аас 16 мм2 нэрлэсэн хөндлөн огтлол бүхий уян дамжуулах
утаснуудыг холбогдох стандартын дагуу тусгай бэлтгэлгүйгээр (цаашид -
хавчаар гэх) мушгин холбох хэрэгсэлд хамаарна. Бүх холбогдох утаснуудын
нийт огтлол нь 35 мм2 -аас хэтрэхгүй байх ѐстой.
Энэ стандарт нь ахуйн хэрэглээний ба түүнтэй адилтгах зориулалтын хэрэгсэлд
залгах 1000 В хүртэлх хүчдэлийн хувьсах гүйдлийн, 1500 В хүртэлх хүчдэлийн
тогтмол гүйдлийн цахилгаан хэлхээнд хамаарна.
Энэхүү стандарт нь IЕС 50043.1-ийн холболтын хэрэгсэлд тавих өрөнхий
шаардлагыг агуулсан зүйл (дэд зүйл), бүлгүүдийг сольж, нэмж хэрэглэхгүй
болгож байгаа бегөөд түүнтэй хамт хэрэглэнэ.
IЕС 50043.1-д нэмэлтээр оруулсан шинэ зүйл (дэд зүйл), зураг болон 101 -р
хүснэгтээс эхлэн дугаарласан.
Мөн гараар холбож хэрэглэдэг зарим хавчааруудад хамаарна. Хөндлөн огтлол
ихтэй үөд хэрэглэх зориулалтын зарим хавчааруудад тусгай зориулалтын багаж
хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Ахуйн оёдлын машинд тавих нэмэлт шаардлага, шалгах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  335-2-28   -   2000   9  х
Энэ стандартыг ахуйн оёдлын машин (цаашид машин) ба эдгээр машинд хэрэглэх цахилгаан иж бүрдэлд тогтоосон.
Энэхүү стандарыг MNS IEC  335-1: 2000-тай хамт хэрэглэх бөгөөд IEC стандартын 12 үүнд хамаарахгүй.
Ахуйн нөхцөлд хэрэглэдэггүй боловч дэлгүүр, хөнгөн үйлдвэр зэрэг газарт мэргэжлийн бус хүмүүсээр хэрэглэгдэх, хүмүүст аюул учруулж болзошгүй машиныг энэ стандартад хамруулна.


Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. 350C–аас хэтрэхгүй температуртай, шингэний зориулалт бүхий шахуургад тавих
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-41   -   2001   11  х
Энэхүү стандартаар нэг фазын 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэлтэй, 350С-аас ихгүй температур бүхий шингэний зориулалтын ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан шахуурга болон 480В-ын бусад багажинд тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Агаар чийгшүүлэгчид тавих нэмэлт шаардлага, турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60335-2-98   -   2001   9  х
Энэ стандартаар 250В-оос ихгүй нэрлэсэн хүчдэл бүхий ахуйн болон түүнтэй ижил нөхцөлд ашиглах зориулалтын агаар чийгшүүлэгчид тавих аюулгүй байдлын шаардлагыг тогтооно. Ус шүрших эсвэл усыг ууршуулах замаар агаарыг чийгшүүлнэ.
Стандартын нэр: Ахуйн болон түүнтэй адилтгах цахилгаан багажны аюулгүй байдал. Цахилгаан сэнс болон сэлгэх залгуурт тавих нэмэлт шаардлага, шалгах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  342-1   -   2000   8  х
250 В-оос илүүгүй нэг фазын хувьсах болон тогтмол гүйдлийн хэлхээнд хэрэглэх зориулалтын цахилгаан сэнс болон түүний сэлгэх залгуурт энэ стандарт хамаарна. Энэхүү стандарт нь таазны, ширээний, зөөврийн хөлтэй, агааржуулалтын сувгийн сэнс болон тусгаарлалтын сэнсэд хамаарах бөгөөд аюулгүй байдалд тавих шаардлага, туршилтын аргыг тогтооно.
Энэ стандартад “сэнс” гэсэн нэр томъѐонд хэрэглээний дагуу түүнтэй нэгдмэл сэлгэх залгуурыг оруулсан.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247665
Хэрэглэгчдийн анхааралд