Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Байр зүйн болон дэвсгэр зургийн загвар сан, таних тэмдэг. Масштаб: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6702   -   2017   102  х
1 Хамрах хүрээ Монгол улсын хэмжээнд 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000–ны масштабтай байр зүйн болон дэвсгэр зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэх үйл ажиллагаанд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд нь энэ стандартад орсон таних тэмдэг, загвар санг мөрдлөг болгоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Байр зүйн зургийн загвар сан, таних тэмдэг. Масштаб: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6703   -   2017   54  х
1 Хамрах хүрээ Монгол улсын хэмжээнд 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэх үйл ажиллагаанд байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд нь энэ стандартад орсон таних тэмдэг, загвар санг мөрдлөг болгоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Диаграммын зориулалтын график тэмдэг.1-р хэсэг: Цахилгаан холбоо. Холболтын ба нэмэлт төхөөрөмжүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5698-1   -   2006   14  х

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа холболтын байгууламжийн системүүд, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, эд ангиудыг график тэмдгээр тэмдэглэхэд хэрэглэгдэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Диаграммын зориулалтын график тэмдэг. 2-р хэсэг: Цахилгаан холбоо. Дамжуулах байгууламж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5698-2   -   2006   31  х

Энэхүү стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж байгаа дамжуулах байгууламжийн системүүд, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, эд ангиудыг график тэмдгээр тэмдэглэхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газар зохион байгуулалтын 1:500000, 1:1000000 масштабын зургийн таних тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6315   -   2012   31  х

1.1        Монгол Улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 1:500000, 1:1000000-ны масштабын зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэлийн эхийг бэлтгэхэд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага энэхүү таних тэмдэг (цаашид таних тэмдэг гэнэ) бичиглэлийн загвар, үгийг хэрэглэнэ.

 

1.2        Энэхүү стандартыг дараах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ. Үүнд:

-      Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад;

-      Бүс нутгийн хөгжлийн төлвийг тодорхойлох газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад;

-      Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад;

-      Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан гаргахад;

-      Атар газар эзэмших, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий болгох, томоохон үйлдвэр, уурхай, зам, шугам сүлжээ, бүс нутгийг хамарсан олон улсын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар болон чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдсон газар зохион байгуулалтын зураг төслүүд боловсруулахад;

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газар зохион байгуулалтын 1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабын зургийн таних тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6316   -   2012   25  х

1.1.       Энэ стандарт нь Монгол Улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний  1:1000, 1:2000, 1:5000 масштабын зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэхэд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ эрхэлдэг бүх байгууллага аж ахуйн нэгж энэхүү стандартад орсон таних тэмдэг (цаашид таних тэмдэг гэнэ) бичиглэлийн загвар, үгийг хэрэглэнэ.

 

1.2.       Энэхүү стандартыг дараах үйл ажиллагаанд ашиглана. Үүнд:

 

-      Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад;

-      Сум, дүүргийн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад;

-       Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулахад;

-       Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан гаргахад;

-       Шинээр хот суурин байгуулах, үйлдвэр уурхай, зам шугам сүлжээ, чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдсон газар зохион байгуулалтын зураг төслүүд боловсруулахад;

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газар зохион байгуулалтын 1:25000, 1:50000, 1:100000 масштабын зургийн таних тэмдэг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6317   -   2012   24  х

1.1.       Монгол Улсын хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабын зураг зохиох, шинэчлэх, хэвлэлийн эхийг бэлтгэхэд газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага аж ахуйн нэгж энэхүү стандартад орсон таних тэмдэг (цаашид таних тэмдэг гэнэ) бичиглэлийн загвар, үгийг хэрэглэнэ.

 

1.2.       Энэхүү стандартыг дараах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.  Үүнд:

 

-Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах;

-Бүс нутгийн хөгжлийн төлөвийг тодорхойлох газар зохион байгуулалтын  ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах;

-Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө  боловсруулах;

-Сум, дүүргийн газар зохион байгуулалтын тухайн жилийн төлөвлөгөө  боловсруулах;

-Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах;

-Бүх шатны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан гаргах;

-Шинээр хот суурин байгуулах, атар газар эзэмших, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бий болгох, томоохон үйлдвэр, уурхай, зам, шугам сүлжээ, бүс нутгийг хамарсан олон улсын төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэх газар болон чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдсон газар зохион байгуулалтын зураг төслүүд боловсруулахад;

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Диаграммын зориулалтын график тэмдэг. 2-р хэсэг: Ерөнхий хэрэглээний тэмдэгийн элемент, тусгай болон бусад тэмдэгүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60617-2   -   2004   13  х
Энэхүү стандарт нь цахилгаан ашиглалтын график тэмдэгийг дамжуулагч ба холболтын төхөөрөмж, эд ангид ашиглах үед хамаарна.
Стандартын нэр: Диаграммын зориулалтын график тэмдэг. 5-р хэсэг: Хагас дамжуулагч ба электрон ламп
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60617-5   -   2004   17  х

Энэхүү стандарт нь цахилгаан техник ашиглалтын график тэмдэгийн ерөнхий хэрэглээний тэмдэг, чанарын тусгай тэмдэг болон бусад  тэмдэгийг тогтооно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Диаграммын зориулалтын график тэмдэг. 3-р хэсэг. Дамжуулагч ба холболтын төхөөрмж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS IEC  60617-3   -   2003   7  х
Энэхүү стандарт нь цахилгаан ашиглалтын график тэмдэг дахь дамжуулагч ба холболтын төхөөрөмж, эд ангид ашиглах үед хамаарна.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652614
Хэрэглэгчдийн анхааралд