Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Нүүрс Нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2920   -   1980   10  х

Стандартчилсан нэр томъёонд ойролцоо утгатай өөр нэр томъёо хэрэглэхийг хориглоно. Хэрэглэж болохгүй ойролцоо утгатай нэр томъёонуудыг энэ стандартад “хүб” /хэрэглэж үл болох/ гэсэн тэмдэгтэйгээр санамж болгон оруулав. Ухагдахууны гарцаагүй тодорхой шинжийг үгчлэн халгалсан нэр томъёонд тодорхойлолт хийгээгүй бөгөөд “Тодорхойлолт” гэсэн хүснэгтэд зураас зурсан болно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Геодези нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3951   -   1986   14  х
Энэ стандарт нь геодези, зураг зүй, фотограмметрийн баримт бичгийн системд хамаарах бөгөөд геодезийн салбарын нэр томъѐо, тодорхойлолтыг тогтооно.
Стандартаар тогтоогдсон нэр томъѐо нь сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, лавлах болон техникийн бүх төрлийн баримт бичигт заавал мөрдөгдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Битумт нүүрс болон антрацитийн петрографийн шинжилгээний арга. 1-р хэсэг: Нэр томъёоны толь.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7404-1   -   2000   6  х
Стандартын энэхүү хэсэгт цагаан гэрлийн тусламжтайгаар гүйцэтгэсэн масерал болон микролитотипын шинжилгээ мөн витринитын ойлтын тодорхойлолтонд хэрэглэх нэр томъёог тодорхойлсон болно. Түүнчлэн битумт нүүрс, антрацитыг  тогтооход эдгээр нэр томъёог хэрэглэх бөгөөд хүрэн нүүрс, дэд битумт  нүүрс буюу лигнитэд хамаарахгүй.

Стандартын энэхүү хэсэг нь нүүрсний петрографийн нэр томъёоны өргөн хүрээний толь бичигт хамаарахгүй бөгөөд нүүрс бүрэлдүүлэгч бүхий компонентуудыг тодорхойлох мэдээлэл агуулаагүй.


Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн шигшүүрүүд ба шигшилт-Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9045   -   2001   7  х
Энэхүү олон улсын стандартад үйлдвэрлэлийн шигшилтэнд өргөн хэрэглэгддэг сонгосон нэр томъѐоны тайлбар толийг өгөв.
Шигшилтийн үйл явц шигшүүр, шигшүүрийн гадаргууг ISO 4783-1, ISO 4783-2, ISO 4783-3 ба ISO 9044 стандартын дагуу тодорхойлно.
Нэр томъѐонуудыг дараах дөрвөн бүлэгт хувааж тодорхойлсон.
a. шигшигдэх материалууд
b. үйлдвэрлэлийн шигшүүрүүд
c. Шигшилтийн үйл явц
d. Шигшилтийн бүтээгдэхүүн
Стандартын нэр: Хаягдал хар төмөрлөг. Нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4853   -   1999   2  х
Энэхүү стандартаар тогтоогдсон нэр томъѐо тодорхойлолтуудыг лавлах, тайлбар толь, сурах бичиг, сургалтын гарын авлага, бүх төрлийн норматив болон үйлдвэрлэл, техник технологийн бичиг баримтууд заавал хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460433
Хэрэглэгчдийн анхааралд