Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Мэдээлэл боловсруулах систем- Толь бичиг Тоног төхөөрөмжийн технологи
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2382-3   -   1998   14  х
Энэ олон улсын стандарт нь мэдээллийн онолын олон улсын харилцаанд туслах зорилготой. Энэ нь хоѐр хэл дээр бичигдсэн бөгөөд мэдээллийн онолын салбартай холбогдолтой сонгон авсан тодорхой ойлголтуудын нэр томъѐо болон тодорхойлолтуудыг хамаарсан ба зүйл хоорондын харилцааг тодотгож өгнө.
Стандартын нэр: Газарзүйн мэдээлэл - Нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  19104   -   2012   140  х

Энэхүү стандартын техникийн тодорхойлолтыг олон улсын хэмжээнд  газар зүйн мэдээллийн системийн салбарт хэрэглэнэ.

Уг техникийн тодорхойлолт нь газар зүйн мэдээллийн системийн салбарт хэрэглэгдэх нэр томьёог цуглуулах, ашиглах аргазүйгээр хангана.

Энэхүү стандартад ISO/TC 211 техникийн хорооноос боловсруулсан газарзүйн мэдээллийн системд хамааралтай бусад стандартад орох нэр томьёо, ойлголтыг сонгож авах шалгуурыг тодорхойлж, нэр томьёоны бичлэгийн бүтэц болон тодорхойлолтыг бичих зарчмыг оруулсан болно.

Түүнчлэн техникийн тодорхойлолтод нэр томьёоны лавлахыг хэрхэн хийх арга зүйг (А.хавсралтаас үзэх) оруулав
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Тайлбар толь - Үндсэн нэр томъѐо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2382-1   -   1999   42  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь мэдээлэл боловсруулалт дахь олон улсын хамтын ажиллагаанд туслах зорилготой. Энд мэдээлэл боловсруулах салбарт хамаарах сонгомол ойлголтуудын нэр томъѐо, тодорхойлолтыг хоѐр хэл дээр илэрхийлсэн ба тодорхойлолтууд хоорондын уялдааг тогтоосон.
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи Толь бичиг өгөгдлийн дүрслэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2382-4   -   1998   22  х
ISO/IEC 2382 стандартын энэ хэсэг нь мэдээллийн онолын олон улсын харилцаанд туслах зорилготой. Энэ нь хоѐр хэл дээр бичигдсэн бөгөөд мэдээллийн онолын салбартай холбогдолтой сонгон авсан тодорхой ойлголтуудын нэр томъѐо болон тодорхойлолтуудыг хамаарсан ба зүйл анги хоорондын харилцааг тодотгож өгнө.
Тэдгээрийг бусад хэлэнд орчуулах боломжийг хангах зорилгоор, аль нэг хэлний онцлогоос аль болох зайлсхийж тодорхойлолтуудыг боловсруулсан.
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Мэдээллийн онол Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2382-16   -   1998   23  х
ISO/IЕС 2382 стандартын энэ хэсэг нь мэдээллийн онолын олон улсын харилцаанд туслах зорилготой. Энэ нь хоѐр хэл дээр бичигдсэн бөгөөд мэдээллийн онолын салбартай холбогдолтой сонгон авсан тодорхой ойлголтуудын нэр томъѐо болон тодорхойлолтуудыг хамаарсан ба зүйл хоорондын харилцааг тодотгож өгнө. Тэдгээрийг бусад хэлэнд орчуулах боломжийг хангах зорилгоор, аль нэг хэлний онцлогоос аль болох зайлсхийж тодорхойлолтуудыг боловсруулсан.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460419
Хэрэглэгчдийн анхааралд